stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01468
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 140,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชนะ งามขำ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสมบูรณ์ ขวัญสง
พื้นที่ดำเนินการ คลองท่าน้อย ม. 2 ต. เขาน้อย อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.937957,99.818707place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 57,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 71,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 12,100.00
รวมงบประมาณ 140,100.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เด็กแลเยาวชนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาลำคลองให้ใช้ประโยชน์ได้ ลดความขัดแย้งของกลุ่มคนในชุมชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  1. เด็กในหมู่บ้านที่เรียนโรงเรียนฉลองรัฐ และวัดเขาน้อย จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
  2. กลุ่มสตรีและกรรมการชุมชนเข้าร่วมพัฒนาคลอง ร้อยละ 80
  3. ปราชญ์ชุมชนมาร่วมสอนเด็กและร่วมดำเนินการ 5 คน
  4. จัดตั้งกองทุนเพื่อน้องจากการจำหน่ายสมุนไพรข้างคลอง
2 เพื่อสืบสานภูมิปัญญาหนังตะลุงช่วยอนุรักษ์คลองท่าน้อยให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
  1. มีนายหนังวีระ ลูกทุ่งบันเทิง และนายหนังอาจารย์โชติ พรหมเช็ค สอนเด็กเรื่องบทกลอนสืบสานการอนุรักษ์คลอง เดือนละครั้ง
  2. เกิดนายหนังตะลุงเด็ก จำนวน 5 คน
3 เพื่อการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
  1. จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สจรส.มอ. หรือ สสส.
  2. โครงการดำเนินกิจกรรมได้เสร็จตามเป้าหมาย
  3. โครงการสามารถจัดทำรายงานความคืบหน้ากิจกรรมในระบบ และทำรายงานปิดโครงการได้อย่างสมบูรณ์
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.