ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01470
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 201,550.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิมล ส้มนิ่ม
พี่เลี้ยงโครงการ นายไพฑูรย์ ทองสม
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.1670756066091,99.945851183122
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 26 ก.ย. 2557 80,620.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 27 ก.ย. 2557 26 มิ.ย. 2558 100,775.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 20,155.00
รวมงบประมาณ 201,550.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพิ่มพื้นที่การผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ของชุมชน
  1. จำนวนหมู่บ้านที่มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวสังหยดจำนวน 20 .ไร่
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวสังข์หยด ปรับพฤติกรรมการปลูกโดยใช้สารอินทริย์แทนสารเคมี
2 ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนด้วยการออกกำลังกายแบบใหม่
  1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโดยการสีข้าวด้วยครกสี

  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขถาพดีขึ้นโดยพิจารณาจากผลการสำรวจค่า BMI ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3 เพื่อสร้างกระบวนการกลุ่มในการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน
  1. จำนวนสมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 300 บาท/เดือน
4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. และ สจรส.

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
14 มิ.ย. 57 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการโดย สจรส มอ 2 2,500.00 2,260.00
4 ก.ค. 57 การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 100 11,000.00 15,700.00
13 ก.ค. 57 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 15 2,000.00 2,000.00
25 ก.ค. 57 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินโครงการ 15 2,800.00 1,725.00
2 ส.ค. 57 ครัวเรือน ร่วมเรียนรู้จัดทำและเก็บข้อมูลสถานการณ์รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ 155 17,725.00 17,725.00
10 ส.ค. 57 ปฏิบัติการให้ครัวเรือนต้นแบบดำเนินการทำปุ๋ยหมักและเริ่มทำแปลงต้นแบบนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ 15 46,250.00 46,250.00
29 ส.ค. 57 ปรชุมทีมคณะกรรมการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนที่มีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาคประชาชน ท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐในพื้นที่ 15 800.00 900.00
14 ก.ย. 57 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการผลิตข้าวของครัวเรือน และเศรษฐกิจของครัวเรือน รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน 45 3,875.00 3,875.00
21 ก.ย. 57 เวทีคืนข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนบ้านควนพัง 155 26,700.00 26,700.00
26 ก.ย. 57 ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 800.00 900.00
13 ต.ค. 57 เปิดเวทีพูดคุยเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการออกแบบท่าออกกำลังกายจากเครื่องมือแปรรูปข้าวสังข์หยด 40 7,300.00 7,300.00
24 ต.ค. 57 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ 15 800.00 800.00
5 - 6 พ.ย. 57 ประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำรายงานกิจกรรมงวดที่ 1 3 2,500.00 2,500.00
15 พ.ย. 57 จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ท่าออกกำลังกายเพื่อแปรรูปข้าวสังข์หยด 100 16,500.00 16,500.00
28 พ.ย. 57 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ 15 800.00 825.00
13 ธ.ค. 57 ประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มแปรรูปพร้อมทั้งกำหนดกติกาของกลุ่ม 40 7,300.00 7,300.00
26 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ 15 800.00 825.00
10 ม.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดตั้งกองทุนข้าวสังข์หยดบ้านควนพัง 40 7,300.00 7,300.00
23 ม.ค. 58 ประชุมคณะทำงานเพื่อตอดตามผลการดำเนินโครงการ 15 800.00 825.00
10 ก.พ. 58 เปิดเวทีสาธารณะในหมู่บ้านเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างแนวทางการจัดตั้งกองทุนข้าวสังข์หยดบ้านควนพัง 100 16,500.00 16,500.00
13 ก.พ. 58 ประชุมติดตามการจัดทำรายงานงวด 3 2,500.00 2,500.00
27 ก.พ. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 15 800.00 800.00
13 มี.ค. 58 จัดเวทียื่นข้อเสนอจากชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80 16,500.00 16,500.00
27 มี.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ 15 800.00 800.00
10 เม.ย. 58 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ 15 800.00 800.00
26 เม.ย. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 15 1,000.00 1,000.00
8 พ.ค. 58 ประชุมร่วมกับ สจรส. มอ. 2 2,500.00 1,360.00
22 พ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการประจำเดือน 15 800.00 825.00
26 มิ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปโครงการ 15 800.00 900.00
รวม 1,090 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.