directions_run

ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01470
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 201,550.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิมล ส้มนิ่ม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายไพฑูรย์ ทองสม
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.1670756066091,99.945851183122place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 26 ก.ย. 2557 80,620.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 27 ก.ย. 2557 26 มิ.ย. 2558 100,775.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 20,155.00
รวมงบประมาณ 201,550.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพิ่มพื้นที่การผลิตข้าวสังหยดอินทรีย์ของชุมชน
  1. จำนวนหมู่บ้านที่มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวสังหยดจำนวน 20 .ไร่
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวสังข์หยด ปรับพฤติกรรมการปลูกโดยใช้สารอินทริย์แทนสารเคมี
2 ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนด้วยการออกกำลังกายแบบใหม่
  1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโดยการสีข้าวด้วยครกสี

  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขถาพดีขึ้นโดยพิจารณาจากผลการสำรวจค่า BMI ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3 เพื่อสร้างกระบวนการกลุ่มในการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน
  1. จำนวนสมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 300 บาท/เดือน
4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.