stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01474
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 212,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวันดี อักษรคง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านอู่แก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0237264253897,100.19108366221place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 18 ต.ค. 2557 85,160.00
2 1 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 19 ต.ค. 2557 10 ก.ค. 2558 106,450.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง
 1. คณะทำงานบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ครัวเรือนเป้าหมายร่วมกันสำรวจข้อมุูลตามแบบสำรวจ ร้อยละ 100
 3. ครัวเรือนเป้าหมาย ได้รับคืนข้อมูลชุมชน ร้อยละ 100
 4. เพื่อให้ครัวเรือนมีการจัดทำแผนครัวเรือน ร้อยละ 100
 5. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีแบบแผนชีวิตลดสารเคมี ร้อยละ 80
2 2.เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคและการดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง เหมาะสม ลดการใช้สารเคมี
 1. เพื่อให้กลุ่มประชาชนเป้าหมายทุกคน ปฏิบัติตามข้อบัญญัติชุมชน
 2. กลุ่มเป้าหมายได้บริโภคผักที่ปลูกเองและปลอดสารเคมี ร้อยละ 95
 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานและการลดสารเคมี ร้อยละ 60
 4. ประชาชนร่วมกันจัดทำแปลงผักสาธารณะของชุมชน 1 แห่ง
 5. มีการจัดมหกรรมสุขภาพบ้านอู่แก้ววิถีพอเพียง
3 3.เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยชุมชนบ้านอู่แก้ว
 1. มีกลุ่มปุ๋ยชุมชนบ้านอู่แก้ว 1 แห่ง
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนทุกเดือน
4 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.หรือ สจ.รส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.