assignment
บันทึกกิจกรรม
จัดทำรูปเล่ม21 พฤษภาคม 2558
21
พฤษภาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทำเป็นเอกสาร หลักฐาน ใช้ในการศึกษา ประกอบข้อมูลของชุมชนความเป็นมาของชุมชน พันธุ์ปลาพื้นเมือง พันธุ์ไม้ในท้องถิ่น พืชที่อยู่ตามริมคลอง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติดั้งเดิมไว้โดยการเก็บบันทึก ข้อมูลทำเอกสารเป็นรูปเล่ม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ทำเอกสารรูปเล่ม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารรูปเล่ม 1 ชุด

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของโครงการ
เลขา เหรัญญิก กรรมการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

คืนข้อมููลสู่ชุมชน20 พฤษภาคม 2558
20
พฤษภาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจในกิจกรรมการสร้างโรงเรียนฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด ให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยกรสิ่งแวดล้อมของชุมชน สร้างความรู้สึกหวงแหน สร้างการเป็นเจ้าของของคนในชุมชน สร้างความรักความสามัคคี สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรีนรู้ภูมิปัญญาดั้ง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์พันธ์พืชสองข้างคลอง
-สร้างความเข้าในในการอนุรักษ์ปลาพื้นเมือง -วิธีการกักน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง และในช่วงน้ำหลาก

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์พันธ์พืชสองข้างคลอง
-สร้างความเข้าในในการอนุรักษ์ปลาพื้นเมือง -วิธีการกักน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง และในช่วงน้ำหลาก

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 45 คน จากที่ตั้งไว้ 45 คน
ประกอบด้วย

-เครือข่ายสองฝั่งคลอง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ และหนุนเสริมค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม18 พฤษภาคม 2558
18
พฤษภาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

ทำป้าย สถานที่นี้ปลอดบุหรี่ เพื่อรณรงค์ให้คนรู้จักรักษาสุขภาพ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำป้ายไวนิวส์สถานที่นี้ปลอดบุหรี่

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

-เจ้าของโครงการ -เลขา -เหรัญญิก -กรรมการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมปิดโครงการ17 พฤษภาคม 2558
17
พฤษภาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมปิดโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-สรุปโครงการ -รายงาน ส 2 -รายงาน ส.3 -รายงาน ง 2 -การเซนต์ชื่อในเอกสาร -การปิดงวดโครงการ -เอกสารการจ่ายเงิน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สรุปโครงการ -รายงาน ส 2 -รายงาน ส.3 -รายงาน ง 2 -การเซนต์ชื่อในเอกสาร -การปิดงวดโครงการ -เอกสารการจ่ายเงิน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

-ผู้รับผิดชอบโครงการ -เลขาโครงการ -เหรัญญิกโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ14 พฤษภาคม 2558
14
พฤษภาคม 2558รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดตาม ทบทวนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ ดูความสมบูรณ์ เรียบร้อยของกิจกรรม  ภาพถ่าย 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการดำเนินงานได้ดี เรียบร้อยไม่มีปัญหาในเื่องของการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

หนุนเสริมประชุมความก้าวหน้าสรุปผลโครงการ13 พฤษภาคม 2558
13
พฤษภาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

ทำเอกสารให้ครบตามกิจกรรมที่ทำตามโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงภาพกิจกรรม การเขียนรายงานตามกิจกรรมที่ทำไปแล้ว

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงภาพกิจกรรม การเขียนรายงานที่ยังไม่ครบถ้วน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

-ผู้รับผิดชอบโครงการ -เลขาโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เนตช้า

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ถอดบทเรียน จัดทำสื่อ รูปเล่มเผยแพร่ จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์9 พฤษภาคม 2558
9
พฤษภาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้คนในชุมชน คนนอกชุมชน ได้ทราบในการจัดทำกิจกรรม และสร้างความรู้ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธฺ์ของกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-การถอดบทเรียน -การบรรยายให้ผู้สนใจทราบ -ออกรายการวิทยุ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ต้นไม้สร้างสายน้ำ -ชุมชนที่ปราศจากภัยแล้ง -ชุมชนจัดการตนเอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 130 คน
ประกอบด้วย

-กรรมการชุมชน -กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน -ประชาชนในเขตเทศบาลและนอกพื้นที่

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการ6 พฤษภาคม 2558
6
พฤษภาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปงานกิจกรรมทั้งหมด

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-การสร้างโรงเรียนฝายมีชีวิต 1 ตัว -การจัดทำหลักสูตรเรื่องพันธ์พิช พันธ์ปลา พันธ์สัตว์ท้องถิ่นดั่งเดิม -การเรียนรู้เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำ มาบ ทอน โอ -ภูมิปัญญาพื้นบ้านอนุรักษ์สายน้ำ การเกิดกฏกติกาคลอง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดโรงเรียนฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 1 ตัว

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

-คณะกรรมการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด -กรรมการเตรือข่ายคลอง -กรรมการชุมชน -กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงเรียนฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด -การเคารพกฎกติกาคลอง

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ทำกิจกรรม บวชต้นไม้และตั้งศาลหลวงตาส้อง18 เมษายน 2558
18
เมษายน 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจุดรวมแนวคิดในการอนุรักษ์ดินและน้ำของคลองเข้าแก้ว เพือไม่ให้มีการตัดต้นไม้และเป็นการป้องกันไม่ให้ทำลายตัดต้นไม้และช่วยกันปลูกต้นไม้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ทำพิธีบวชต้นไม้บริเวณสองข้างคลองสองฝั่งโรงเรียนฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด -ตั้งศาลาตาหลวงส้อง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บวชต้นไม่ประมาณ 20 ต้น ตั้งศาลาหลวงตาส้อง 1 ศาล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของที่ดินสองข้างคลอง 85 ครัวเรือน เครือข่ายคลอง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

.สร้างโรงเรียน ฝายมีชีวิตเพื่อเป็นที่เรียนรู้ของชุมชน ในการฟื้นฟูระบบนิเวศน์คลอง11 เมษายน 2558
11
เมษายน 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เกิดโรงเรียนฝายมีชีวิต 1 โรง ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ เรื่องพันธุ์ไม้ พันธฺ์ปลา ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดสร้างโรงเรียนฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 1 ตัว จัดทำหลักสูตรเรื่องพันธ์ไม้ พันธ์ปลา ในท้องถิ่นดั้งเดิม เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกติกาคลอง การเรียนรู้เรื่องมาบ ทอน โอ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอนุรักษ์สายน้ำ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดโรงเรียนฝายมีชีวิตในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน คนสามวัยในชุมชน
2.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประสานงานคนในชุมชน
3.เกิดเครือข่ายข้างคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาพันธ์พืช ปลา
4.เกิดเครือยข่ายกลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำในแหนบที่ม.6 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 5.เป็นสระว่ายน้ำของชุมชน และนอกชุมชน พ่อแม่พาลูกมาเรียนการว่ายน้ำและกลายเป็นที่ฝึกว่ายน้ำของเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น 6.เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน และนอกชุมชน 7.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการปลูกพืชขผักข้างคลอง มีหลากหลายชนิดขึ้น ที่มีรายได้รายวัน รายเดือน และตามฤดูกาล เช่น ผักกูด ผักเขรียง ผักหวานช้างโขลเป็นต้น 8.เรื่องบริหารการจัดการน้ำกับผลไม้ ยางพารา ด้านน้ำได้สมบูรณ์และเพียงพอตลอดทั้งปี 9.ระดับบ่อน้ำตื้นน้ำใต้ดินสูงขึ้น 10.ระดับน้ำในคลองสูงขึ้น ในระดับที่เพียงพอต่อระบบนิเวศน์คลองคลองแก้ว ในระยะความยาวคลองจากจุดสร้างโรงเรียนฝายมีชีวิตไป 2 กิโลเมตร 11,เกิดวังน้ำ กลายเป็นวังปลาที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์น้ำให้ฟื้นคืนกลับมา 12.ตลอดจนเป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู้ของคนในพื้นที่และต่างพื้นที่ ในการเป็นต้นแบบการอนุรักษ์พันธ์พืช พันธ์ปลา พันธ์สัตว์น้ำ และเป็นต้นแบบวิธีการสร้างฝายมีชีวิต

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 136 คน จากที่ตั้งไว้ 136 คน
ประกอบด้วย

-เจ้าของที่ดินบริเวณสร้างโรงเรียนฝายมีชีวิต -เจ้าของที่ดินข้างคลอง/ติดคลอง -ประชาชนในเขตเทศบาล -ประชาชนนอกเขตเทศบาล

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การสร้างความมีส่วนร่วม การก่อให้เกิดควมรักความสามัคคี การเอื้ออาทร การช่วยเหลือ ร่วมกัน การเอื้ออาทร กลับคืนสู่สังคมชนบทแบบเครือญาติ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการ8 เมษายน 2558
8
เมษายน 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

สรุปกิจกรรมที่ทำไปแล้ว เพื่อวางแผน รูปแบบงาน และมอบหมายหน้าที่ จัดเตรียมงานในช่วงต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-จุดสร้างโรงเรียนฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด -ร่วมกำหนดหลักสุตรเรื่องพันธ์พืช พันธ์สัตว์ในท้องถิ่น -รวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์สายน้ำ -การร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับกติกาคลอง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดจุดสร้างโรงเรียนฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 1 ตัว -เกิดหลักสูตรเรียนรู้เรื่อพันธ์พืช พันธ์ปลา ในท้องถิ่น -กฎหมายคลอง -ภูมิปัญญาท้องถิ่น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

-คณะกรรมการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด -กรรมการเครือข่ายคลอง -กรรมการชุมชน -กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

,จัดทำคู่มือในการอนุรักษ์สายน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมประชาคมจากชุมชน14 มีนาคม 2558
14
มีนาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเกิดเครือข่ายในการอนุรักษ์คลองเขาแก้ว ทำให้เกิดธรรมนูญคลองเขาแก้ว ม.1 มีคู่มือการอนุรักษ์คลองเขาแก้ว ม.1 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ให้ทุกคนร่วมนำเสนอการอนุรักษ์คลอง -ทุกคนร่วมเสนอข้อตกลงร่วมกัน -ทุกคนยอมรับกติการที่ทำร่วมกัน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดคู่มือการอนุรักษ์คลองเขาแก้ว ม.1 -เกิดข้อบัญญัติธรรมนูญคลองเขาแก้ว

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 105 คน จากที่ตั้งไว้ 105 คน
ประกอบด้วย

-เจ้าของที่ดินข้างคลอง

-เจ้าของหูช้าง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-เกิดจากความต้องการของชุมชน -เกิดความรักความหวงแหนคลองเขาแก้ว ม.1 -เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการ11 มีนาคม 2558
11
มีนาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบในกิจกรรมที่ผ่านมา และเพื่อจัดทำกิจกรรมครั้งต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รายงานความคืบหน้า และผลสำเร็จของกิจกรรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สร้างความเข้าใจในกิจกรรมที่ทำ -สร้างความร่วมมือในชุมชน -เกิดความสามัคคี ได้รับความร่วมมือจากชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

-กรรมการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด -กรรมการเครือข่ายคลอง -กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา -กรรมการชุมชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ขยายสร้างความสามัคคีในชุมชนให้กว้างมากขึ้น

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

พี่เลี้ยงติดตามร่วมกับ สจรส ครั้งที่ 221 กุมภาพันธ์ 2558
21
กุมภาพันธ์ 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้แต่ละโครงการทำรายงานการทำกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-นำเสนอโครงการ -ทำรายงานสรุปงวดที่ 1

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ปิดโครงการ ครั้งที่1

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด -เลขาโครงการ -เหรัญญิกโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ทำข้อตกลงร่วมเจ้าของที่ดินในการอนุรักษ์คลอง14 กุมภาพันธ์ 2558
14
กุมภาพันธ์ 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดประเพณีเคารพคลองเป็นรูปธรรม ทำข้อตกลงร่วมในการอนุรักษ์คลอง สร้างแกนนำและการรวมกลุ่มเครือข่ายสมาชิก ทำข้อตกลงของเครือข่ายและชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ชมวีดีทัศน์การอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • การแนะนำให้ความรู้
 • เชิญบุคคลภายนอกมาแนะนำให้ความรู้
 • นำภาพที่ลงพื้นที่สำหรวจสภาพความเป็นจริง
 • ให้นำเสนอความคิด เสนอแนะ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดกลุ่มเครือข่ายคลอง -เกิดข้อตกลงในการอนุรักษ์คลองร่วมกัน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 200 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

-เจ้าของที่ดินติดคลอง/ข้างคลอง -ประชาชนในเขตเทศบาล -ประชาชนนอกเขตเทศบล -นักเรียนโรงเรียนบ้านลาด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-สร้างการเป็นแกนนำ -สร้างความมั่นใจในการทำงาน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการ11 กุมภาพันธ์ 2558
11
กุมภาพันธ์ 2558รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

สรุปผลสัมฤทธิ์กิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อทำความเข้าใจคณะกรรมการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด และวางแผนทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ประเมินสรุป งานกิจกรรมที่ผ่านมา -วางแผนทำกิจกรรมช่วงต่อไป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้แผนที่ทำมือแหล่งน้ำของชุมชน -ได้จุดสร้างโรงเรียนฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด ตัวอย่าง 1 จุด

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

-กรรมการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด -กรรมการชุมชน -กรรมการกองทุนสวัสดิการ -เจ้าของที่ดินสองข้างคลอง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-สร้างความเข้าใจแนววิธีการสร้างฝายมีชีวิต -หาวิธีสสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด -หาแกนนำเจ้าของที่ดินสองข้างคลอง -สร้างการเป็นเจ้าของร่วมกัน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ ในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดร่วมสำรวจเรียนรู้สภาพคลองและระบบนิเวศเบื้องต้น17 มกราคม 2558
17
มกราคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ในกลุ่มเยาวชนในโรงเรียน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-การให้ความรู้โดยการให้ดูวีดีโอ -การบรรยายเให้ความรู้เรื่องป่า น้ำ เรื่องการอนุรักษ์ -การจัดกิจกรรมกลุ่ม -ให้นักเรียนแสดงความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ -ตั้งอาสาสมัครกรรมการเครือข่ายคลองในโรงเรียนบ้านตลาด

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนเข้าใจเรื่องต้นไม้ เรื่องปลา เรื่องการอนุกรักษ์คลอง -เกิดเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์โรงเรียนบ้านตลาด

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 105 คน จากที่ตั้งไว้ 105 คน
ประกอบด้วย

นักเรียนโรงเรียนบ้านตลาด ชั้นประถมที่ 4, 5 และ 6 ครูโรงเรียนบ้านตลาด กรรมการกองทุนสวัสดิการ คณะกรรมการฝายมีชีวิตโรงเรียนบ้านตลาด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-นักเรียนยังขาดความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ วิธีการแก้ไขคือสร้างบทเรียนในการเรียนรู้ การศึกษาดูงานของจริง -ข้อจำกัดเรื่องเวลาและหลักสูตรในการดำเนินงาน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

พี่เลี้ยงติดตามในพื้นที่ ครั้งที่ 27 มกราคม 2558
7
มกราคม 2558รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ได้มาติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามรายกิจกรรมและ หลักฐานทางการเงิน การเบิกจ่ายของโครงการ การลงกิจกรรในโปรแกรมการติดตาม 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โครงการได้ดำเนินการงานและกิจกรรมของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลักฐานทางการเงินครบถ้วน มีบ้างบางรายการจะต้องให้สอดคล้องกับหมวดรายจ่ายที่ทางโครงการๆด้กำหนดไว้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ได้แนะนำและให้ตัวอย่างประกอบการดำเนินงาน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการ7 มกราคม 2558
7
มกราคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
วัตถุประสงค์

สรุปการทำกิจกรรมที่ทำ และกำหนดกิจกรรมในการทำครั้งต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-สรุปกิจกรรมการทำแผนที่แหล่งน้ำชุมชน -ข้อเสนอแนะเจ้าของที่ดินสองฝั่งคลอง

-จัดทำกิจกรรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดแผนที่ทำมือแหล่งน้ำชุมชน -มีข้อเสนอแนะจากเจ้าของที่ดินสองฝั่งคลอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

-คณะกรรมการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาาด -เจ้าของที่ดินสองฝั่งคลอง -กรรมการสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา -กรรมการชุมชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-เกิดความเข้าใจในการดูแลคลอง -เกิดความเข้าใจเรื่องต้นไม้สองฝั่งคลอง -การมีส่วนร่วมของเจ้าของสองฝั่งคลลอง

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

.ทำแผนที่ชุมชน โดยการส่งเสริมให้ชุมชน กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีข้อมูลที่มาจากการนุเคราะห์ร่วมกัน13 ธันวาคม 2557
13
ธันวาคม 2557รายงานจากพื้นที่ โดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเกิดแผนที่ทำมือโดยการทำกระบวนการมีส่วนร่วมแหล่งน้ำในชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นำข้อมูลของเจ้าของที่ดินสองฝั่งคลอง และเจ้าของหูช้าง นำเสนอข้อมูล เสนอแนววิธีการแก้ไขตามภูมิปัญญา การสร้างการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลในแหล่งน้ำ การสร้างแหล่งน้ำเพื่อให้เด็กรุ่นต่อไปได้เรียนรู้เรื่องคลอง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไข การให้ข้อมูล สร้างธรรมนูญในการรักษาคลอง สร้างฝายมีชีวิตเป็นโรงเรียนตัวอย่างหนึ่งตัว ตกลงจุดที่สร้างฝายมีชีวิต ตลอดสิบกิโลโดยทำกิโลละหนึ่งตัว

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 105 คน จากที่ตั้งไว้ 105 คน
ประกอบด้วย

-เจ้าของที่ดินสองข้างคลอง/ติดคลอง -เจ้าของหูช้าง -คณะกรรมการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-แหล่งน้ำ น้ำในลำคลองมีไม่เพียงพอในการทำเกษตรกรรม -หาวิธีในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ โดยการกำหนดจุดสร้างฝายในระยะทาง 10 กิโล/ตัว -กำหนดจุดสร้างฝายมีชีวิตเป็นโรงเรียนฝายเป็นตัวอย่างหนึ่งตัว

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการ10 ธันวาคม 2557
10
ธันวาคม 2557รายงานจากพื้นที่ โดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการทำงานให้บรรลุุวัตถุประสงค์ตามโครงการ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดวันลงกิจกรรมครั้งต่อไป ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา สรุปผลกิจกรรมที่ทำ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ความรู้จากปราญช์พื้นบ้าน -จุดทำแผนที่ชุมชนในแนวคลอง 85 ครัวเรือน -ระยะแนวทางของคลอง 10 กิโล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด  กรรมการชุมชน กรรมการสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ลงพื้นที่จัดทำแผนที่ทำมือ -ทำเอกสารจุดที่ตั้งของกลุ่มป้ายหมาย

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการทำงาน5 พฤศจิกายน 2557
5
พฤศจิกายน 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนงานในการทำกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมทบทวนการทำกิจกรรมที่ผ่านมา ประชุมกรรมการฝ่ายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ผ่านมา สร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา วางแผนการดำเนินงานทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ กรรมการชุมชน กรรมการสวัสดิการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-การเข้าร่วมของชุมชนมีส่วนร่วมน้อย แนวทางการแก้ไข โดยการสร้างการเป็นเจ้าของ การให้ความสำคัญข้อนำข้อเสนอแนะของชุมชน 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-การสร้างการมีส่วนร่วม การนำข้อเสนอแนะของชุมชนมานำปฎิบัติจริง - การสร้างความเข้าใจในกิจกรรมการมีส่วนร่วม

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-ข้อแนะนำในการทำกิจกรรม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสรุปผลงาน งวดที่ 118 ตุลาคม 2557
18
ตุลาคม 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลกิจกรรมปิดโครงการงวดที่ 1

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ณ ห้องประชุมพวงชมพู สำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุข เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการจัดกิจกรรม ในงวดที่ 1 จัดทำเอกสารรายงานและตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สรุปเอกสารายงานเป็นรายครั้งที่ทำกิจกรรมประกอบด้วย

1.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน

1.2 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

1.3 รูปภาพการทำกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557

2.1 ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ 2.2 ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร 700 บาท

2.3 ค่าเดินทางจากพื้นที่ อำภอลานสกามาสำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุขเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางไป-กลับ 50 กิโลเมตร กิโลเมตรละ 4 บาท จำนวนคน 3 คน รวมเป็นเงิน 600 บาท

ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารให้พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารสรุปผลงานงวด ที่ 1 ให้อาจารย์กำไร สมรักษ์ และพี่เลี้ยงสุดา ไพศาล  ตรวจสอบรายงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำรายงาน เพื่อปิดงวดที่1  ผลจากการดำเนินกิจกรรมในงวดที่ 1 สรุปผลที่เกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชน บ้านตลาด มีความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของคลองเขาแก้ว และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันจัดกิจกรรม มีต้นไม้ตลอดสายคลองเขาแก้ว ม.1 รวมระยะทางโดยประมาณ 10 กิโลเมตร ปลาในลำคลองสายเขาแก้ว มีจำนวนเพิมขึ้นทั้งปริมาณ ชนิดของปลา เกิดท่าน้ำต้นไม้ ท่าน้ำมีชีวิต ให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ เกิดแปลงผักปลอดสารพิษ เป็นแหล่งอาหารพื้นบ้านในชุมชน จำนวน20 แปลง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย
 1. เจ้าของโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด นายสมเดช  คงเกื้อ
 2. เหรัญญิกโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด นายพุฒิศักดิ์  ผกาศรี
 3. เลขาโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด  น.ส.ศิริพร  เนาวาสน์
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ส่งเสริม รณรงค์ การปลูกผักสองฝั่งคลอง15 ตุลาคม 2557
15
ตุลาคม 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการทำลายของหน้าดิน และการพังทะลายของฝั่งคลองทั้งสองฝั่ง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.จัดประชุมทำให้ความรู้เรื่องผักสองข้างคลอง
2.ให้ความรู้เรื่องต้นไม้รากแก้วที่ช่วยยึดดิน 3.ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ช่วยกันปลูกเพิ่ม และ ช่วยอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน สองริมสองฝั่งคลอง 4.ร่วมรณรงค์ให้ปลูกผักเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการยึดหน้าดิน และการให้คงมีผักพื้นบ้าน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้เรื่องพันธ์ไม้ข้างคลอง
 2. กลุ่มเป้าหมายเข้าใจคุณสมบัติ คุณประโยชน์ของไม้ริมคลอง ในเรื่องใบ ดอก ผล การขยายพันธ์ ลักษณะลำต้น
 3. เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมในการปลูกผักพื้นบ้าน เช่น บอนมิ้น ผักกรูด ผักเขรียง ชะพลู
 4. เกิดการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกริมสองฝั่งคลองหมู่ที่ 1 ต.เขาแก้ว
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 200 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

1.เจ้าของโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 2.กรรมการโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 3.เจ้าของที่ดินสองฝั่งคลองเขาแก้ว ม.1 ต.เขาแก้ว และเครือข่าย 4.ประชาชนในหมู่ที่ 1 ต.เขาแก้ว

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการ8 ตุลาคม 2557
8
ตุลาคม 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ร่วมกันประชุมวางแผนการจักกิจกรรม ส่งเสริมรณรงค์การปลูกผักสองฝั่งคลอง มอบหมายภาระกิจ ในการประสาน พันธ์ผัก การประสานกลุ่มเป้าหมายในการร่วมทำกิจกรรม 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการและทีมงานทราบบทบาทหน้าที่ในวันจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

1.เจ้าของโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 2.เลขาณุการโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 3.เหรัญญิกโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 5.เจ้าของที่ดินสองฝั่งคลองเขาแก้ว หมู่ที่ 1 ต.เขาแก้ว

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การจัดทำรายงาน

ปลูกต้นไม้บริเวณสองฝั่งคลอง25 กันยายน 2557
25
กันยายน 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อใช้พื้นที่สองฝั่งคลองเป็นประโยชน์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ จุดมุ่งหมายที่จะทำร่วมกันในการช่วยรักษาลำคลอง 2.ประชามสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ 3.หาพันธ์ไม้รากยาว และต้นไม้มาให้ปลูก

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ชาวบ้านร่วมกันปลูกผักริมคลอง
 2. นำพันธืไม้รากยาวไปปลูกในสวน และริมสองฝั่งคลองแซมกันต้นไม้เศรษฐกิจ
 3. เจ้าของที่ดินสองฝั่งคลอง ดูแลท่าน้ำ
 4. ร่วมกันทำกติกาในการใช้ท่าน้ำร่วมกัน และช่วยดูแลต้นไม้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 85 คน จากที่ตั้งไว้ 85 คน
ประกอบด้วย
 1. เจ้าของโครงการ
 2. กรรมการ
 3. เจ้าของที่ดินสองฝั่งคลอง
 4. ประชาชน
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

รณรงค์ให้ความรู้ จัดกิจกรรม เรียนรู้เรื่อง พันธฺปลา (ครั้งที่ 3)13 กันยายน 2557
13
กันยายน 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสืบทอดพันธ์ปลา สัตว์น้ำอื่น ๆ ในคลองเขาแก้วซึ่งกำลังจะสูนหายไปแล้วส่วนหนึ่ง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ให้ความรู้เรื่องพันธ์ปลา 2.สร้างความตระหนักพันธ์ปลาหายไปจากลำคลอง 3.รณรงค์ให้ปลามีมากขึ้นในลำคลองเขาแก้ว

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สร้างความเข้าใจในการไม่จับปลาในฤดูการวางไข่ 2.จะไม่มีการซ๊อตปลาในลำคลอง 3.จัดทำประวัติสายพันธ์ปลาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

1.เจ้าของโครงการ 1.กรรมการโครงการ 2.อสม. 3.ทสม.ในชุมชน  /ประชาชนทั่วไป/เจ้าของที่ดินสองฝั่งคลองเขาแก้ว

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

การสืบทอดพันธ์ปลาที่กำลังจะสูญหายไปในคลองเขาแก้ว ให้กลับมาเหมอนเดิมจำเป็นต้องให้การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

วิธีการลงรายงาน การจัดทำรายงาน ในแต่ละกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ10 กันยายน 2557
10
กันยายน 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้า

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ชุมคณะกรรมการ ร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมา รายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม ร่วมกันวางแผนและมอบหมายภาระกิจในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พันธ์ปลา

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการรับทราบภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป และทราบผลการดำเนินกิจกรรมและความก้าวหน้าของทุกกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

1.เจ้าของโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 2.เลขาณุการโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 3.เหรัญญิกโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 4.เจ้าของที่ดินสองฝั่งคลองเขาแก้ว หมู่ที่ 1 ต.เขาแก้ว

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

รณรงค์ให้ความรู้ จัดกิจกรรม เรียนรู้เรื่อง พันธฺปลา (ครั้งที่ 2)12 สิงหาคม 2557
12
สิงหาคม 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสืบทอดพันธ์ปลา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องพันธ์ปลา การอนุรักษ์พันธ์ปลา โดยการจับปลาให้ถูุกวิธี เช่นไม่จับปลาในฤดูวางไข่ ไม่ซอ้ดปลาหรือระเบิดปลา ให้ผู้รับผิดชอบสรุปผลการติดตามหลังจากการปล่อยปลาไปแล้วในรอบที่ 1 คือเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2557 และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบติดตามผลและดูแลพันธ์ปลาต่อพร้อมเตรียมข้อมูลมารายงานในรอบต่อไป และร่วมกันปล่อยปลาเพิ่มเติม โดยได้รับสนับสนุนพันธ์ปลาจากประมงจังหวัด

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในพันธ์ปลามากขึ้น และมีความรู้ในวิธีการอนุรักษ์พันธ์ปลา มีความรับผิดชอบร่วมกัน มีจิตสำนักในการอนุรักษ์พันธืปลา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

1.เจ้าของโครงการ 2.กรรมการ 3.อสม
4.ราชการ ท้องถิ่น 5.ทสม. 6.เจ้าของที่ดินสองฝั่งคลองเขาแก้ว 7.ประชาชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ทำการอย่างต่อเนื่อง

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ตามต้องการ

ส่งเสริมชุมชนและเจ้าของที่ดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างคลองช่วยกันปลูกต้นไม้รากยาว ยึดหน้าดิน ปลูกหรือเว้นผักข้างคลองไม่ฉีดหญ้า ปลูกไม้เศษรฐกิจ(สร้างบ้าน สร้างป่า) ธนาคารต้นไม้ ท่าน้ำอาบน้ำสะอาดปลอดภัย9 สิงหาคม 2557
9
สิงหาคม 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการทำลายของหน้าดิน การทำลายของดินบริเวณสองฝั่งคลอง 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.จัดประชุมรณรงค์ถึงอันตรายของการใช้สารเคมี 2.ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินสองฝั่งคลองไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.จัดทำรายชื่อเครือข่ายเจ้าของที่ดิน สองฝั่งคลอง 2.ตกลงไม่ใช้สารเคมีในสวน 3.ปลูกต้นไม้รากยาว 4.ไม่ตัดต้นไม้ขางคลอง 5.เว้นที่ริมคลองไม่ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ 6.ปลูกผักข้างคลอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

1.เจ้าของโครงการ 2.กรรมการ 3.เจ้าของที่ดินสองฝั่งคลอง 4.เครือข่ายคลองอนุรักษ์ ม.1 ต.เขาแก้ว 5.ประชาชน ม.1 ต.เขาแก้ว

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

สรุปงานอย่างต่อเนื่อง

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ความรู้เรื่องพันธ์ปลา

ประชุมคณะกรรมการ(ครั้งที่ 3)6 สิงหาคม 2557
6
สิงหาคม 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อแจ้งความก้าวหน้า และปัญหาอุสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระของการประชุม สมาชิกได้สอบถามขั้นตอนของการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการได้ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน ทบทวนการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ผ่านมา ว่าเกิดปัฯหาอุปสรรคในการดำเนินงานอะไรบ้าง และควรแก้ไขอย่างไร  คณะกรรมการได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานทุกขั้นตอน ได้ซักถามในข้อที่มีปัญหาเพื่อกำหนดกิจกรรมร่วมในครั้งต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

1.เจ้าของโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 2.เลขาณุการโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 3.เหรัญญิกโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 4.ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหมู่ที่ 1 ค.เขาแก้ว 5.ประชาชนในชุมชนบ้านตลาดหมู่ที่ 1 ต.เขาแก้ว

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ควรมีการจัดทำวาระการประชุมอย่างชัดเจน แม้ไม่ยึดหลักเอกสารแต่ควรมีขั้นตอนใน และเรื่องราวในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การบันทึกวาระการประชุม

ประชุมกรรมการครั้งที่ 213 กรกฎาคม 2557
13
กรกฎาคม 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

1.สรุปการลงสำหรวจคลองเขาแก้ว เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2557 2.กำหนดการดำเนินกิจกรรมการสำหรวจคลอง ครั้งต่อไป 3.ชี้แจงเอกสาร จาก สสส.

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.สรุปผลจากการสำหรวจคลองเขาแก้ว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2557 พบสภาพปัญหา ตลิ่งพัง น้ำในคลองน้อย ไม่มีปลา มัสันทรายกลางลำคลอง
2.กรรมการลงชื่อในหนังสือสัญญา พร้อมส่ง ให้ สสส. 3.ขอเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในการเปิดบัญชี 4.ลงสำหรวจคลองเขาแก้วครั้งต่อไป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในการเปิดบัญชีขอเปลี่ยนแปลง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

1.เจ้าของโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 2.เลขาณุการโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 3.เหรัญญิกโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 4.กำนันตำบลเขาแก้ว 5.ประชาชนในชุมชนบ้านตลาด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ติดต่อปรึกษาพี่เลี้ยงในเรื่องกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในการเปิดบัญชี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

รณรงค์ให้ความรู้ จัดกิจกรรม เรียนรู้เรื่อง พันธฺปลา(ครั้งที่ 1)12 กรกฎาคม 2557
12
กรกฎาคม 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสืบทอดพันธ์ปลา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รณรงค์ให้ความรู้ จัดกิจกรรม เรียนรู้เรื่อง พันธฺปลาให้ความรู้โดยวิทยากรจากประมงจังหวัด  เกี่ยวกับพันธ์ปลาชนิดต่างๆ การดูแลอนุรักษ์พันธ์ปลา จัดกิจกรรม ปล่อยปลาในสายคลองเขาแก้ว ม.1 โดยการนิมนต์พระสงฆ์มาให้ศีลให้พร โดยขอสนับสนุนพันธ์ปลามาจากประมงจังหวัด และร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาลงในลำคลองสายเขาแก้ว มีการบันทึก จำนวนปลาที่ปล่อย ประวัติปลาแต่ละชนิด และกำหนดวันในการติดตามเพื่อช่วยกันอนุรักษ์พันธ์ปลา

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ชาวบ้านทราบพันธ์ปลาในลำคลองเขาแก้ว 2.ช่วยกันดูแล อนุรักษ์ 3.มอบหมายภาระกิจในการติดตามดูแลอนุรักษ์พันธ์ปลาในคลองเขาแก้ว

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

1.เจ้าของโครงการ 2.กรรมการ 3.อสม. 4.เจ้าของที่ดินสองฝั่งคลองเขาแก้ว 5.สท. 6.ชาวบ้าน ม.1 ต.เขาแก้ว

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

สำรวจข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหาของคลองเขาแก้ว แล้วนำมาวิเคราะห์ ประเมินผล ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตลอดสายคลองเขาแก้ว ม.1 รวมระยะทางโดยประมาณ 10 กิโลเมตร29 มิถุนายน 2557
29
มิถุนายน 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อดูสภาพของคลองเขาแก้ว 2. เพื่อศึกษาต้นไม้ข้างคลองเขาแก้ว 3.เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักคลองเขาแก้ว

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ดูสภาพสองข้างคลองเขาแก้ว 2.สภาพตลิ่งข้างคลองเขาแก้ว 3.ต้นไม้ข้างคลองเขาแก้ว 4.ระดับน้่ำของคลองเขาแก้ว 5.สำรวจปลาในคลองเขาแก้ว

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.น้ำในคลองเขาแก้วแห้ง บางช่วงมีสันทรายเกิดขึ้นกลางคลอง 2.เส้นทางเปลี่ยนทิศทาง 3.ต้นไม้สองข้างคลอง ถูกตัด และปลูกพืชเศรษฐกิจ ติดคลอง 4.ตลิ่งพัง 5.ไม่พบปลาในคลอง 6.ต้นไผ่ล้ม 7.ไม่มีวังปลา 9.ผักกรูดขึ้นข้างคอลงพบน้อย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 200 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

1.เด็กและเยาวชน 2.กรรมการ 3.เจ้าของที่ดินข้างคลองเขาแก้ว 4.ประชาชนในเขตชุมชนเขาแก้ว

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.สร้างความเข้าใจในการตัดต้นไม้ข้างคลอง 2.ปักต้นไผ่ข้างคลองป้องกันตลิ่งพัง

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเตรียมงานคณะกรรมการครั้งที่ 121 มิถุนายน 2557
21
มิถุนายน 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาของการดำเนินงานของโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เจ้าของโครงการรายงานการทำกิจกรรม ร่วมกันเข้าประชุม และลงมือทำงาน วางแผนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม เช่น การวาดแผนที่ทำมือเส้นทางของคลองเขาแก้ว การสำรวจรายชื่อเจ้าของที่ดินสองฝั่งคลองเขาแก้ว การระดมความคิดเห็นแนวทางในการทำกิจกรรมในการสำหรวจคลอง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การลงชื่อเจ้าของที่ดิน ทั้ง 85 คน สองข้างคลองเข้าแก้วเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ปัญหาที่เกิด จากการระดมสมองพบว่าผลกระทบของการทรุดตัวของริมตลิ่ง
 3. ทำความเข้าใจ การตกลงใจของเจ้าของที่ดินสองฝั่งคลองในการช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้ และพันธุ์ปลา
 4. จัดทำแผนและกำหนดลงสำรวจคลองเขาแก้วตลอดสาย 10 กม.
 5. การหาวิธีแก้ไขปัญหาตลิ่งพังโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้รับผิดชอบโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 2.เลขาโครงการฝ่ายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 3.เหรัญญิกโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 4.คณะกรรมการโครงการ 5.เจ้าของที่ดินสองฝั่งคลอง 6.ประชาชนในชุมชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

พี่เลี้ยงร่วมประชุมกับพื้นที่ ครั้งที่ 118 มิถุนายน 2557
18
มิถุนายน 2557รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจตรงกันในเรื่องของกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(0)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ร่วมปฐมนิเทศโครงการ โดยการจัดทำโครงงานผ่านเว็ปไซด์ การจัดทำรายงานการเงินต่างๆ14 มิถุนายน 2557
14
มิถุนายน 2557รายงานจากพื้นที่ โดย ฝายมีชีวิต
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทราบในการเข้าเวปไซด์ 2.เพื่อทราบข้อตกลงการส่งหนังสือสัญญา 3.เพื่อให่ทราบวิธีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ 4.ทราบวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณและการเขียนใบเสร็จ 5.ทราบช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ 6.ทราบช่องทางการประชาสัมพันธ์ เสนอข่าว หรือโฆษณาค

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-เรียนรู้วิธีการเข้าเวปไซด์ -เรียนรู้วิธีการใส่ข้อมูลในโปรแกรม -การรลงกิจกรรมโครงการในปฎิทิน -เรียนรู้การจัดทำรายงาน การสรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการ -รับทราบเรื่องเอกสาร หนังสือสัญญา -เรื่องการเปิดสมุดบัญญชีธนาคาร

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครการ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงโครงการ ได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ตามเนื้อหาสาระ เช่นแผนการดำเนินงานตามโครงการในปฏิทิน การลงรายงานในโครงการ การเขียนรายงานตามโครงการ การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรมตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย การเบิกจ่ายเงิน การถอนเงิน การทำบัญชีการเงิน  คณะกรรมการได้มีการซักถามแต่ละประเด็นจนเกิดความเข้าใจ และนำไปดำเนินการได้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้รับผิดชอลโครงการ  โครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 2.กรรมการโครงการ เลขาณุการโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 3.เหรัญญิกโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนน้านตลาด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การนัดคณะกรรมการควรมีการนัดให้ตรงกัยกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชน เพราะคณะกรรมการไม่เสียเวลาในการดำเนินงาน และ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาตามกำหนด

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ปรับตารางการประชุม คณะกรรมการให้ตรงกับกิจกรรมที่สำคัญของชุมชน

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-ให้คำแนะนำการใส่ข้อมูล -คำแนะนำในการจัดเอกสาร -คำแนะนำในการเขียนใบสำคัญการรับเงินและเอกสารแนบ