stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01493
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 185,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สวัสดิ์ เส้งเพ็ง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายฐานันดร สมจิตอุตส่าห์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านทุ่งพัก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8833115143185,100.09531974792place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 30 ม.ค. 2558 74,160.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 31 ม.ค. 2558 27 มิ.ย. 2558 92,700.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 18,540.00
รวมงบประมาณ 185,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาวางรากฐานของชุมชน ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยการ การออม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีอาชีพเสริม

1.สภาชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงเเละการทำข้อมูลชุมชน

2.คนในชุมชนเข้าใจถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงเเละสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการทำเศรษฐกิจพอเพียงได้

3.ชุมชนจะเข้มแข็งได้ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนร่วมกัน

4.คนในชุมชนรู้จักการประหยัด อดออม

5.ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถเพิ่มรายได้ร้อยละ 20

6.ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถลดรายจ่ายได้ร้อยละ 20

2 เพิ่มความสามารถการจัดการตนเองด้วยกระบวนการสภาชุมชน

1.มีสภาชุมชนเกิดขึ้นในชุมชน

2.สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90

3.คนในชุมชนมีความเข้าใจกระบวนการของสภาชุมชน

4.ชุมชนมีความเข้มเเข็งจากการรวมตัวทำกิจกรรมของสภา

3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส และ สจรส

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.