directions_run

อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01496
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 190,925.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ถนอม จินดาพรหม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นาย ยุทธนา รัตนมณี 0894752866
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่1 ตำบล ทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.455401826918,99.160194396973place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 77,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 96,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 17,925.00
รวมงบประมาณ 190,925.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย และเสื่อมโทรมให้เป็นป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวธรรมชาติป่าต้นน้ำ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1.1 คนในชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มแกนนำเยาวชน และอาสาสมัครมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างน้อย 40 ไร่

1.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์(มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น)และมีความเป็นเจ้าของพื้นที่ป่าต้นน้ำ จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ป่าต้นน้ำ

2 เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยมีกติกาชุมชนให้คนในชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มแกนนำเยาวชนและอาสาสมัครได้ปฏิบัติ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

2.1 คนในชุมชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มแกนนำเยาวชน และอาสาสมัครทุกคนปฏิบัติตามกติกาชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

มีพื้นที่ป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น โดยมีประชาชนในชุมชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มแกนนำเยาวชน และอาสาสมัครเป็นผู้ดูแล

3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมของ สสส. และ สจรส.ม.อ.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.