stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01501
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 136,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ มะลิวรรณ แสงจันทร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านยางฆ้อ หมู่ที่ 7ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.779348472547,99.070286750793place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 29 ต.ค. 2557 55,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 30 ต.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 68,500.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 12,650.00
รวมงบประมาณ 136,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมอาชีพแบบพอเพียง เพิ่มรายได้และลดภาระหนี้สิน แก่ครัวเรือนของผู้สูงอายุและประชาชนที่ว่างงาน

1.1 ประชาชนมีอาชีพเสริม ลดความฟุ่มเฟือย มีการออมเพิ่มขึ้นและภาวะหนี้สินลดลง 1.2 จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ90

2 เพื่อสร้างกลไกชุมชนในการบริหารจัดการการตลาดอย่างยั่งยืน

2.1 เกิดกองทุนอาชีพบ้านยางฆ้อ 2.2 มีรายได้สบทบเข้ากลุ่มการตลาดจากรายได้ของสมาชิกไม่น้อยกว่า 20%

3 เพื่อการบริหารและจัดการโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.