stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01514
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 212,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ศรเทพ บุญมี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ 1. อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ 2. ศักดิ์ชาย เรืองศรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี
ละติจูด-ลองจิจูด 9.3057487806964,98.40418025848place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 84,800.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 11 พ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 106,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 21,200.00
รวมงบประมาณ 212,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมขึ้นในชุมชน
  1. มีกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  2. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
2 เพื่อให้ชุมชนได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
  1. ครัวเรือนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้ จำนวน 30 ครัวเรือน
  2. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างน้อย 30 ครัวเรือน
  3. จำนวนครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยจากกลุ่มอย่างน้อย 30 ครัวเรือน
  4. เกิดวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง
3 เพื่อปลุกพลังสังคมโดยใช้ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม
  1. ทุกครัวเรือนมีการร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  2. ชุมชนและโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น จำนวน 5 ครั้ง
4 บริหารจัดการและติดตามประเมินผลการจัดการ

จำนวนครั้งในการร่วมอบรม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.