stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01522
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 208,915.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมะซานูซี ยูโซ๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนิมลต์ หะยีนิมะ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านนากอฮูแต
ละติจูด-ลองจิจูด 6.38900096893,101.861572489place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 1 พ.ย. 2557 83,570.00
2 2 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 2 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 104,460.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 20,885.00
รวมงบประมาณ 208,915.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด

1.1 ผู้ติดยาเสพติดรายใหม่เป็น 0 1.2 ผู้สูบบุหรีรายเลิกบุหรี่ อย่างน้อย 5%
1.3 ผู้สูบบุหรีรายเลิกบุหรี่ลดบุหรี อย่างน้อย 10%

2 สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีและหลักคุณธรรมในเด็กและชุมชน

ร้อยละ 80 ของเด็กวัยรุ่นมีความรู้เรื่องยาเสพติดและจิตสำนึกที่มีศีลธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและได้รับการดูแล

3 สร้างสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นลดความรุ่นแรงในครอบครัว

ครอบครัวอบอุ่นไม่แตกแยก ร้อยละ 100%

4 ชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็ง และสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนโดยชุมชน ร่วมแก้ปัญหายาเสพ ติด

4.1ชุมชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน100% 4.2เกิดกลุ่มเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม

5 เพื่อการบริหารจักการและการดำเนินผลจำนวนครั้งในการที่เข้าร่วมโครงการ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.