directions_run

พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01524
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 212,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอาลาวี เจ๊ะอูมา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเพียงกานต์ เด่นดารา
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านลาแป ม.2 ต.บองอ อ.ระแงะ
ละติจูด-ลองจิจูด 6.1200732130905,101.68807983398place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 86,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 1 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 107,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 19,950.00
รวมงบประมาณ 212,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาวะเยาวชนด้านการป้องกันยาเสพติด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

 1. จัดตั้งเครือข่ายในการดูแลเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มของเยาวชนให้อยู่ในกรอบ แนวทางของอิสลาม เพื่อควบคุมและป้องกันใม่ให้เด็กและเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนอย่างน้อย 1 เครือข่าย

 2. มีมาตรการทางสังคมและมาตรการทางศาสนาหรือข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกันยาเสพติด 1 เรื่อง

 3. จัดตั้งศูนย์แหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีพ/ด้านสันทนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 1 ศูนย์

 4. จัดตั้งเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้หลักของศาสนาในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การลักขโมย การทะเลาะวิวาท ส่งเยริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในสถาบันครอบครัวและชุมชน 1 เครือข่าย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 1. เครือข่ายในการดูแลเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มของเยาวชนให้อยู่ในกรอบ แนวทางของอิสลาม เพื่อควบคุมและป้องกันใม่ให้เด็กและเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีระบบการบริหารจัดการภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 2. สมาชิกในครัวเรือนปฏิบัติตามมาตรการทางสังคมและมาตรการทางศาสนาหรือข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกันยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านทักษะอาชีพและกีฬาสู่การดำเนินชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

 1. ศูนย์แหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีพ/ด้านสันทนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 1. ร้อยละ 100 เด็กและเยาวชนเข้าร่วมฝึกทัษะอาชีพการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์
 2. ร้อยละ 50 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพการผลิตดอกไม้สามารถผลิตเป็นรายได้
 3. ร้อย 100 เด็กและเยาวชนชายมีการฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอลเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดการใช้อบายมุกต่างๆ ร้านเกมส์ และยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้กฏกติการทางสังคม รู้รักสามัคคี
 4. เด็กและเยาวชนชายอย่างน้อย 5 คน ได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนำฝึกในการสอนฝึกทักษะเยาวชนต่อไป
 5. เกิดความรักความสามัคคีของครอบครัวในชุมชน ไม่มีเหตุการณ์ขโมยของพ่อแม่และรังแกพ่อแม่
 6. เด็กและเยาวชนมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีศิลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม โดยปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง
 7. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในชุมชนในการลักขโมย
 8. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในชุมชนในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกัน
 9. ร้อยละ 10 มีเด็กและเยาวชน ต้นแบบในการดูแลตนเองที่ดี มีทักษะชีวิตและคุุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิมก่อนการร่วมกิจกรรม 10.ร้อยละ 10 เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักคำสอนของศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเลิกสารเสพติดแล้วไม่กลับติดสารเสพติดซ้ำและสามารถกลับตัวเป็นคนดีของสังคมทำให้สังคมยอมรับ
3 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ
 1. จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสสส.และสจรส.
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.