directions_run

วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01526
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอะหมัด หลีขาหรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.81360295937,100.698130131place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 86,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 1 พ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 107,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 20,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 คนในชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี เสียสละ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผู้อื่น โดยอาศัยทุนของชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิต
  1. สมาชิกในชุมชน มีความตระหนักในการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน มีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่วนตน โดยการอาสาสมัครทำงานเพื่อส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ
  2. เกิดกลุ่มอาสาสมัครเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อย่างน้อย 5 กลุ่ม โดยเกิดกลุ่มอาสาสมัครเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม ตามสภาพปัญหาที่พบ และความสนใจของคนในชุมชน
    2.1 เกิดกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านยาเสพติดของชุมชน กำหนดแผน และเป็นแกนนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 2.2 เกิดกลุ่มอาสาสมัครยุวดาอีย์ เพื่อทำหน้าที่รณรงค์เชิญชวนกลุ่มเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมศาสนา และเป็นแกนนำเยาวชนในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 2.3 เกิดกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการความช่วยเหลือ 2.4 เกิดกลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศน์อาสา เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของชุมชน และทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาทัศนศึกษาดูงานในชุมชน 2.5 เกิดกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ดูแล ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน เป็นแกนนำในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
  3. เกิดเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน ที่มีบทบาทอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน มีการบูรณาการแผนการทำงานร่วมกัน และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2 การบริหารจัดการโครงการในการติดตามและสนับสนุน สจรส.และพี่เลี้ยง (งบสนับสนุนเพิ่มเติม จาก สสส.)

1.เข้าร่วมประชุมติดตามสนับสนุนจาก สจรส. และพี่เลี้ยง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.