stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01541
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 169,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเทือง มิ่งใหญ่
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อาจารย์กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.042912563171,100.28457641602place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 18 ต.ค. 2557 67,880.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 19 ต.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 84,850.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 16,970.00
รวมงบประมาณ 169,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้กลุ่มคนว่างงานและกลุ่มผู้สูงอายุมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพ และมีรายได้เพิ่มจากการทำเกษตรพอเพียงในครัวเรือน

เชิงปริมาณ

  1. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรืองการทำเกษตรพอเพียง ร้อยละ 80
  2. กลุ่มเป้าหมายใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ จำนวน 31 ครัวเรือน
  3. ครอบครัวมีรายได้เพิ่มจากการทำเกษตรพอเพียงข้างบ้าน ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

  1. กลุ่มคนว่างงานและผู้สูงอายุในหมู่บ้านมีส่วนร่วมปรับพื้นที่ว่างเป็นการปลูกผักและพืช ปลอดสารพิษ เพิ่มกลไกกลุ่มการสร้างสุขภาพ
2 เพื่อให้เกิดกลุ่มและกลไกการพัฒนาการทำเกษตรพอเพียงในครัวเรือนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เชิงปริมาณ

  1. เกิดกลุ่มต้นแบบการทำเกษตรพอเพียงในครัวเรือน 1 กลุ่ม
  2. ตัวแทนกลุ่มสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดสอนเพื่อน และเป็นผู้นำประเมินผลตามบ้านในกลุ่มได้ อย่างน้อย 10 คน

เชิงคุณภาพ

  1. เกิดกลุ่มและกลไกการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน สร้างแกนนำเพื่อชวนเพื่อบ้านมาพัฒนาพื้นที่ว่างสร้างสุขได้อย่างต่อเนื่อง
3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
  1. จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส.มอ.
  2. ส่งรายงานงวดได้ทันเวลาและถูกต้อง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.