stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02561
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 179,590.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประพันธ์ สีสุข
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุวิทย์ หมาดอาดำ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านยือโร๊ะ ตำบลบาโงย อำเภอรามัน
ละติจูด-ลองจิจูด 6.2415856138116,101.33548736594place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 71,836.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 89,795.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 17,959.00
รวมงบประมาณ 179,590.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญ/ตระหนักในผลกระทบจากขยะและบูรณาการการจัดการขยะ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
  • ขยะในชุมชน ลดลงร้อยละ 60
  • มีการจัดทำปุ๋ยจากขยะสดเพื่อใช้ในการปลูกผัก
  • มีการปลูกและบริโภคผัก
2 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน
  • ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
3 3. เพื่อให้มีกติการ่วมกันในการจัดการขยะโดยชุมชน
  • มีกติกาของชุมชนในการจัดการขยะที่ทุกคนมีส่วนร่วม
4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ
  • ติดตามสนับสนุน จาก สสส และพี่เลี้ยงจัดทำรายงานและปฐมนิเทศโครงการ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.