stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02549
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 105,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิโซะ นิกะจิ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านลาเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7300757071092,101.12588882446place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 42,200.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 21 มี.ค. 2558 21 พ.ย. 2558 52,750.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 10,550.00
รวมงบประมาณ 105,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเยาวชนในชุมชน ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดยาเสพติด และสร้างกลไกสภาผู้นำให้เกิดขึ้น
  • เยาวชนไม่ติดยาเสพติด ไม่สูบหรี่
  • ผู้นำครอบครัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดยาเสพติด
  • คนในครอบครัวไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดยาเสพติด
2 เพื่อเยาวชนมีรายได้ มีงานทำ สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
  • ชุมชนต้องมีค่านิยมในการใช้สอยที่เหมาะสม
  • เยาวชนมีค่านิยมในการจับจ่ายใช้สอยที่ถูกต้อง
  • ผู้นำครอบครัว มีพฤติกรรมที่ดี มีระเบียบวินัยในการใช้เงินและเก็บออม
3 เพื่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและเยาวชนทั่วไปมีรายได้ มีงานทำ สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

เด็กและเยาวชน ร้อย 60 มีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงครอบครัวอย่างเพียงพอ

4 เพื่อการบริหารจัดการโครงการ
  1. เข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยง
  2. เข้าร่วมประชุมกับ สจรส.มอ.
  3. มีป้ายประชาสัมพันธ์
  4. มีรายงานฉบับสมบูรณ์
5 เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของชาวบ้าน

ชาวบ้านมีส่วนร่วม ประกอบด้วย เยาวชนกลุ่มเสี่ยง สภาผู้นำ และแกนนำชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.