stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02541
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤศจิกายน 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 118,385.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไชยา กิตติเวชวรกุล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.อมรพรรณ คงชู
พื้นที่ดำเนินการ บ้านกลิ้งกลอง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5339989146176,99.479055404685place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ย. 2557 20 มี.ค. 2558 47,354.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 59,193.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 11,838.00
รวมงบประมาณ 118,385.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

 • เกิดครัวเรือนต้นแบบการทำบัญชีครัวเรือน 30 เรือน

 • เกิดสวนยางวนเกษตรต้นแบบ 15 ครัวเรือน

 • มีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ริมถนน) ระยะ 8 กม.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 • คนในชุมชนมีการทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้องและสามารถควบคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็นได้ คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการการปลุกผักและทำสวนยางวนเกษตร

 • ชุมชนลดการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง เพื่อป้องกันการทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

 • มีคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรวมกันทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน

2 เพื่อลดการใช้สารเคมีการเกษตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

-เกิดกลุ่มผักปลอดสารพิษ 1 กลุ่ม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

-ชุมชนลดการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง เพื่อป้องกันการทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

3 เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

 • เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 • มีคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรวมกันทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
4 ติดตามสนับสนุน จากสสส สจรส และพี่เลี้ยง
 • จัดส่งรายงานประจำงวดตามระยะเวลาที่กำหนด

 • เข้าร่วมการประชุมกับสจรส.ม.อ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด

 • จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ มีภาพถ่ายทุกกิจกรรมตลอดโครงการ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.