stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กติกาชุมชนคนนาเกตุ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02577
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 201,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเยี่ยม คงแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8558587954244,101.24967075884place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2557 31 มี.ค. 2558 1 พ.ย. 2557 24 มี.ค. 2558 80,400.00
2 1 เม.ย. 2558 30 ก.ย. 2558 25 มี.ค. 2558 7 พ.ย. 2558 100,500.00
3 1 ต.ค. 2558 30 พ.ย. 2558 20,100.00
รวมงบประมาณ 201,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้เกิดกลไกการจัดระบบข้อมูลในการแก้ปัญหาของชุมชน
 • คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน- คณะทำงาน และแกนนำเครือข่ายสุขภาพ จำนวน 50 คน
 • เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการทำแผนกติกาชุมชนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ความรักความสามัคคี เกิดการยอมรับในกติกาของส่วนรวม
2 2. เพื่อให้เกิดแผนสุขภาวะตามกติกาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม
 • ประชุมประชาชนในชุมชนบ้านนาเกตุ บ้านหัวควน จำนวน 200 หลังคาเรือน เพื่อระดมความคิดเห็นปัญหาสุขภาวะ จำนวน 2 ครั้งครั้งที่ 1 คืนข้อมูลที่ได้ให้กับประชาชน และเริ่มกระบวนการทำแผนกติกาชุมชน แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2 สรุปแผนกติกาชุมชน
 • ประชาชนบ้านนาเกตุ และบ้านหัวควน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการสร้างแผนสุขภาวะตามกติกาชุมชนแบบมีส่วนร่วมคลอบคลุมทุกองค์กรในพื้นที่ และมีการคืนข้อมูล แผนสุขภาวะให้ประชาชนรับทราบ เกิดการมีส่วนร่วมและยอมรับในแผนสุขภาวะตามกติกาของชุมชนอย่างภาราดรภาพ
3 3. เพื่อนำแผนสุขภาวะตามกติกาของชุมชนสู่การปฏิบัติ
 • สภาชุมชน จำนวน 30 คน
 • นำแผนสุขภาวะสู่การปฏิบัติ โดยประสานหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ไปปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ 5 ของแผนสุขภาวะตามกติกาของชุมชน
 • เกิดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาวะตามกติกาชุมชนสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่
 • เกิดพลังการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรในพื้นที่
 • เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน
 • เกิดการยอมรับในกติกาของชุมชน
4 1. เพื่อสร้างสภาชุมชนที่เข้มแข็ง
 • เกิดสภาชุมชนที่มีคณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน สรุปการทำงาน
 • คณะทำงานรายงานและประเมินกิจกรรมที่ทำผ่านมา และหารือกิจกรรมที่จะทำต่อในเดือนถัดไป
 • ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนบ้านนาเกตุและบ้านหัวควน
 • ผลสรุปการทำงาน และส่งให้ประชาชนบ้านนาเกตุและบ้านหัวควนรับทราบ
5 เพื่อการบริหารจัดการโครงการ
 1. จัดประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงจำนวน 3 ครั้ง
 2. ประชุมร่วมกับ สจรส. อย่างน้อย1 ครั้ง
 3. เกิดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
 4. มีรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.