directions_run

ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02558
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 200,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนกร ไชยภักดี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโรงภาษีเก่า เทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 80,080.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 21 มี.ค. 2558 20 พ.ย. 2558 100,100.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 20,020.00
รวมงบประมาณ 200,200.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เกิดแผนชุมชนอย่ามีระบบในการจัดการปัญหาชุมชน

ตัวชี้วีดเชิงปริมาณ

 1. มีระบบข้อมูล 1ชุด
 2. มีแบบสอบถาม 100 ชุด
 3. คณะทำงานมีทักษะในการเก็บข้อมูล
 4. เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน

ตัวชีวัดคุณภาพ

 1. มีระบบข้อมูลด้านต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานและนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน
 2. คณะทำงานมีทักษะในเก็บข้อมูลชุมชนที่เป็นประโยขน์ต่อการแก้ปัญหาของชุมชน มีการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบพร้อมที่จะนำไปใช้ในแก้ไขปัญหาของชุมชน
 3. แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูล
2 เพื่อนำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติการ
 1. สร้างจิตสำนึกให้ครอบครัวเกิดความรัก ความหวงแหน ตลอดถึงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
3 สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดสถานภาพในครอบครัว และชุมชน
 1. มีการทำกิจกรรมร่วมกันของคนภายในชุมชนทั้งเด็ก ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน
4 เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
 1. เกิดกลไกการทำงาน คณะกรรมการชุมชน สามารถขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ปัญหาและประเมินการทำงานในการทำกิจกรรมในชุมชน โดยประชุมืุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง
5 เพื่อบริหารจัดการโครงการ
 1. มีการประชุมร่่วมกับพี่เลี้ยงในจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง
 2. มีการประชุมร่วมกับ สสส.และ สจรส.มอ. จำนวน 1 ครั้ง
 3. มีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่
 4. มีรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สสส.
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.