stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02578
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 175,550.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมารียานี บือราเฮง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ม.4 และ ม.7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7273480433727,101.26184463501place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 28 ก.พ. 2558 70,220.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 1 มี.ค. 2558 20 พ.ย. 2558 87,780.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 17,550.00
รวมงบประมาณ 175,550.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดแผนชุมชนโดยสภาผู้นำ

1.แผนชุมชนโดยสภาผู้นำจำนวน 1 แผน 2.แบบสอบถามจำนวน 1 ชุด 3.บัญชีครัวเรือนจำนวน 433 ชุด 4.การมีส่วนร่วมของกลไกชุมชน คณะกรรมการสภาชุมชนในการระดมความคิดเห็นและออกแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลชุมชน

2 เพื่อให้เกิดและใช้แผนชุมชนโดยสภาผู้นำ และเกิดการเสริมสร้างสุขภาพและความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม

1.อนุกรรมการสภาชูรอจำนวน 20 คน 2.อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยจำนวน 10 คน 3.จิตอาสาอื่นๆ จำนวน 10 คน 4.กลุ่มอาชีพ จำนวน 10 คน 5.กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 10 คน ุ6.กลุ่มผ้ด้อยโอกาส จำนวน 10 คน 7.กลุ่มเยาวชนจำนวน 10 คน

3 เพื่อการบริหารจัดการโครงการ

1.จัดประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงในจังหวัดจำนวน 3 ครั้ง 2.ประชุมร่วมกับ สจรส อย่างน้อย 1 ครั้ง 3.เกิดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 4.มีรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.