directions_run

โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02533
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 210,915.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหลงเฝียะ บางสัก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายวิสุทธิ์ ทองย้อย
พื้นที่ดำเนินการ ุชุมชนท่ากะหยง หมู่ที่ 4 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.4895656187371,99.352111816406place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 25 มี.ค. 2558 84,366.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 26 มี.ค. 2558 30 ธ.ค. 2558 105,457.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 21,092.00
รวมงบประมาณ 210,915.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเสริมสร้างกลไกการปรึกษาหารือการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ
  1. คณะกรรมการกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบมีการปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชุายฝั่งของชุมชน
  2. มีการถอดบทเรียนการทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงานของกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบ
2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ของตนเองมากขึ้นและมีความตระหนักในความสำคัญของการเข้าร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ของตนเองมากขึ้นและมีความตระหนักในความสำคัญของการเข้าร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3 เพื่อสนับสนุนและพัฒนากลไกการเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 เพื่อจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

แผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันทางวิชาการ

5 เพื่อติดตามและประเมินผล

จำนวนครั้งที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการติดตามและประเมินผล

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.