stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02535
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 140,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาโรช ขำณรงค์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอมรพรรณ คงชู / เสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ ม.7 บ้านทุ่งทวย ต.นาเมืองเชร อ.สิเกา จ.ตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5310207637539,99.624098204076place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 21 พ.ค. 2558 56,260.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 22 พ.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 70,200.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 13,940.00
รวมงบประมาณ 140,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อการจัดการน้ำและพันธุ์ไม้พื้นบ้าน

เชิงปริมาณ

 1. เกิดชุดความรู้เรื่องการจัดการน้ำและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้าน 1 เล่ม

 2. มีการปลูกพันธุ์ไม้ภายในชุมชนจำนวน 4กิโลเมตร

 3. เกิดฝ้ายกั้นน้ำจำนวน 3 แห่ง

เชิงคุณภาพ

 1. ชาวบ้าน เยาวชน ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เรื่องการแนวทางการจัดการน้ำและการอนุรักษ์พันธุ์บ้านพื้นบ้านบ้านทุ่งทวย

 2. ชุมชนมีพืชผักสาธารณะรับประทานเกิดความมั่นคงทางอาหาร

2 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ

 1. เกิดกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านทุ่งทวย 1 กลุ่ม

เชิงคุณภาพ

 1. มีน้ำใช้อุปโภคและทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

 2. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านทุ่งทวยดำเนินกิจกรรมดูและพิทักษ์รักษาทรัพยากรของชุมชน

3 เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

เชิงปริมาณ

 1. เกิดแหล่งเรียนรู้การปลาในกระชัง 1 ฐาน

เชิงคุณภาพ

 1. คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง และสามารถกลับไปทำที่บ้านได้
4 ติดตามสนับสนุน จากสสส สจรส และพี่เลี้ยง
 1. จัดส่งทำรายงานประจำงวดภายในเวลาที่กำหนด
 2. จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ และมีการถ่ายภาพตลอดกิจกรรมทุกโครงการ
 3. ประชุมปฐมนิเทศโครงการกับสจรส.ม.อไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขอจำนวนครั้งที่จัด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.