directions_run

ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02540
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 208,140.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกิตติโชติ ชนะหลวง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ 1. นางสาวอนัญญา แสะหลี 2. นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9973114635829,99.9341297147place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 26 มี.ค. 2558 83,256.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 27 มี.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 104,070.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 20,814.00
รวมงบประมาณ 208,140.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้มีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพมีแบบมีส่วนร่วม
  1. มีสภาผู้นำชุมชนที่ประะชุมร่วมกันทุกเดือน
  2. มีทีมทำงาน 15 คน ที่มีความรู้พื้นฐานการดูแลสุขภาพ
  3. ชุมชนมีความรู้เรื่องสุขภาพเพิ่มจำนวน 60 คน
2 เพื่อเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการบริโภคที่ปลอดภัย
  1. มีครอบครัวต้นแบบในการปลูกเอง กินเอง ใช้เอง จำนวน 15 ครอบครัว
  2. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนจำนวน 1 ศูนย์
3 เพื่อยกระดับให้เป็นนโยบายสาธารณะหมู่บ้านและพัฒนายกระดับเป็นธรรมนูญของหมู่บ้าน
  1. ได้กติการ่วมของชุมชนด้านสุขภาพ
  2. ทำให้เกิดเวทีสาธารณะของหมู่บ้านและนำไปสู่การจัดการระบบสุขภาพของชุมชน
4 ติดตามสนับสนุน จากสสส สจรส และพี่เลี้ยง
  1. จัดทำรายงานประจำงวด
  2. ประชุมปฐมนิเทศโครงการ
  3. จัดทำป้ายปลอดบุหรี่
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.