stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02550
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 98,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุศักดิ์ มะโนรส
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนทัง หมู่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.46755599461,99.114215970075place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 39,260.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 16 มี.ค. 2558 31 ม.ค. 2559 49,075.00
3 16 ก.ย. 2558 30 ม.ค. 2559 9,815.00
รวมงบประมาณ 98,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนด้วยการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
  • ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเยาวชน ม่ีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
  • ร้อยละ 30 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเยาวชน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้
  • ร้อยละ 30 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเยาวชน มีการบริโภคผักอาหารเพื่อปลอดภัย และอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
2 เพื่อสนับสนนและติดตามโครงการร่วมกับ สสส.
  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
  • รายงานกา่รเงินโครงการ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.