directions_run

เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02555
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 107,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์ สุขใส
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านดอนทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง
ละติจูด-ลองจิจูด 8.553216,99.968907place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 31 มี.ค. 2558 43,175.00
2 16 มี.ค. 2557 15 ก.ย. 2558 1 เม.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 53,975.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 10,800.00
รวมงบประมาณ 107,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน แกนนำและหน่วยงานชุมชน ร่วมสร้างกติกาการจัดการขยะของชุมชน และร่วมปฏิบัติการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน(เอาพลาสติกคืนไป) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีแนวคิดเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเน้นการปลูกพืขผักและต้นไม่ ป่าชายเลนในชุมชน(เอาพฤกษ์ไพรคืนมา)

1.1 เกิดกติกาการจัดการขยะของชุมชน 1 ฉบับ ส่งให้หน่วยงานในท้องถิ่น

1.2 กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตามกฎกติกา ร้อยละ 90

1.3 มีสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกติกาอย่างต่อเนื่อง มีการนำข้อมูลมาประชุมในวาระการประชุมของหมู่บ้านทุกเดือน

1.4 ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง ร้อยละ 90

1.5 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน ร้อยละ 90
1.6 กลุ่มเป้าหมายเปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือนได้ ร้อยละ 70

2.1 รวมกลุ่มจัดทำสินค้าอุปโภคบริโภคในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะ และลดรายจ่ายสินค้าประจำครัวเรือน

2.2 ชุมชนมีร้านค้าชุมชนและสวัสดิการชุมชน

2.3 ชุมชนมีสัดส่วนครัวเรือน และกลุ่มครัวเรือนที่ปลูกผักพืชกินเอง เพิ่มมากขึ้น

2 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีแนวคิดเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเน้นการปลูกพืขผักและต้นไม่ ป่าชายเลนในชุมชน(เอาพฤกษ์ไพรคืนมา)

2.1 รวมกลุ่มจัดทำสินค้าอุปโภคบริโภคในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะ และลดรายจ่ายสินค้าประจำครัวเรือน

2.2 ชุมชนมีร้านค้าชุมชนและสวัสดิการชุมชน

2.3 ชุมชนมีสัดส่วนครัวเรือน และกลุ่มครัวเรือนที่ปลูกผักพืชกินเอง เพิ่มมากขึ้น

3 เพื่อการติดตามพัฒนาและบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการมีการดำเนินตามแผนงานกิจกรรม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.