directions_run

ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02567
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 212,990.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง รอหวัน อุเจ๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุทธิชาติ เมืองปาน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้าน กลาง ต.ควนสตอ อ.ควนโดน
ละติจูด-ลองจิจูด 6.622548782927,100.02296447754place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 20 เม.ย. 2558 85,196.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 21 เม.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 106,495.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 21,299.00
รวมงบประมาณ 212,990.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจของชุมชนและเพื่อสร้างสภาผู้นำชุมชนให้เข้มแข็ง
  1. มีชุดข้อมูลชุมชน จำนวน 1 ทีม
  2. เกิดคณะทำงานระบบสารสนเทศชุมชน จำนวน 1 ทีม
  3. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชนทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจโดยชุมชน

1.ชุมชนมีแผนชุมชน จำนวน 1 ชุด 2.มีการนำแผนมาสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3 เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

1.ชุมชนมีร้านค้าผลิตผลที่เกิดจากการเพิ่มรายได้ จำนวน 1 ร้าน

4 เพื่อให้ชุมชนเห็นคุณค่าในการออม
  1. ครัวเรือนมีการออมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5 ติดตามสนันสนุนจาก สสส. สจรส.เเละพี่เลี้ยง
  1. จัดทำรายงานประจำงวด
  2. ปชุมปฐมนิเทศน์โครงการ
  3. จัดทำป้ายปลอดบุหรี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.