stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02586
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 113,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโกศล บัวชาวเกาะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคลองโชน หมู่ที่3 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 9.6296351278498,99.050903767347place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 45,200.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 21 มี.ค. 2558 20 พ.ย. 2558 56,500.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 11,300.00
รวมงบประมาณ 113,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดภาระหนี้สินของประชาชน
  1. ครัวเรือนสามารถลดภาระหนี้สิน ได้ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่มีหนี้สิน
  2. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้บัญชีครัวเรือน ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
  3. มีการส่งเสริมการออม ร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีหนี้สิน
2 เพื่อให้ประชาชนมีการใช้หลักเศรฐกิจพอเพียงในการลดภาระหนี้สิน
  1. ประชาชนมีกาเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 70
  2. ประชาชนมีการนำหลักเศรฐกิจพอเพียงไปปรับใช้(เกิดกลุ่มเศรฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย)
  3. มีครัวเรือนลดปลดหนี้ต้นแบบและครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3 เพื่อพัฒนาและติดตามโครงการ
  1. มีการพัฒนาและติดตามโครงการ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.