directions_run

พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02589
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 99,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสายใจปราบภัย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี/นายยุทธนา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนดิน ม.6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.034133107343,99.105503065512place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 7 มี.ค. 2558 39,800.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 8 มี.ค. 2558 20 พ.ย. 2558 49,750.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 9,950.00
รวมงบประมาณ 99,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์

เชิงปริมาณ

 • จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน
 • ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ร้อยละ 2
 • มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนที่เป็นปัจจุบัน
 • จำนวนแกนนำฯที่เข้าเรียนรู้การเป็นวิทยากรหรือมัคคุเทศก์ป่าชุมชน
 • มีการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ในโรงเรียน

เชิงคุณภาพ

 • มีแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์
 • ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
 • ประชาชนทั้งในและนอกพื้นทีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติป่าชายเลน
 • ลดภาวะเสี่ยงของกลุ่มเด็กและเยาวชน
2 เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางอาหาร

เชิงปริมาณ

 • มีพันธุ์สัตว์น้ำและพืชสมุนไพรและไม้หายากเพิ่มขึ้น
 • เกิดธนาคารทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน เช่น ธนาคารต้นไม้,สัตว์น้ำ,สมุนไพร

เชิงคุณภาพ

 • มีพันธุ์สัตว์น้ำ/สมุนไพร/พันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น
 • ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าชายเลน
3 การติดตามจากสสส./สจรส.มอ./พี่เลี้ยง
 • คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการติดตามจากสสส./สจรส.มอ./พี่เลี้ยงทุกครั้ง
 • จัดกิจกรรมตามที่สสส.กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.