directions_run

บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02592
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 160,960.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสงบ รักงาม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางธิดา เหมือนพะวงศ์
พื้นที่ดำเนินการ ม.8 บ้านปลักใหญ่ใจดี ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.552319620381,100.06450653033place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 64,384.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 16 มี.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 80,480.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 16,096.00
รวมงบประมาณ 160,960.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชุมชนมีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและมีระบบข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในชุมชน
 1. มีสภาผู้นำชุมชน จำนวน 1 ชุด
 2. มีระบบข้อมูล จำนวน 1 ชุด
2 เพื่อให้ชุมชนมีแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุและปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่
 1. มีแผนชุมชนในการแก้ไขปัญหา จำนวน 1 แผน
 2. มีการปฏิบัติตามแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3 เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการเสริมศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
 1. เกิดเครือข่ายในชุมชน จำนวน 2 เครือข่าย
 2. เกิดวิสาหกิจชุมชนโดยผู้สูงอายุ จำนวน 2 วิสาหกิจ
 3. ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพพึงประสงค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
 4. มีชมรมผู้สูงอายุ 1 ชมรม
4 เพื่อเสริมสร้างความมีคุณค่าและแนวทางการดำเนินชีวิตให้คนรุ่นต่อไป
 1. มีชุดความรู้แนวทางการดำเนินชีวิต ของผู้สูงอายุต้นแบบ จำนวน 1ชุด
 2. มีกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1 กองทุน
5 ติดตาม สนับสนุน จาก สสส สจรส และพี่เลี้ยง
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้ายสถานทีนี้ปลอดบุหรี่ติดตั้งในสถานทีจัดกิจกรรม มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม และจัดทำรายงานส่งสสส.ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.