stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02600
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 199,420.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรุ่งนภา ตุลา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายศักดิ์ชาย เรืองศรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางหละ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี
ละติจูด-ลองจิจูด 9.2241262863132,98.384917974474place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 79,770.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 21 มี.ค. 2558 20 พ.ย. 2558 99,710.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 19,940.00
รวมงบประมาณ 199,420.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
 1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการขยะ อย่างน้อย 1 ชุด
 2. มีมาตรการทางสังคมและกฏกติกา ทางสังคมอย่างถูกต้อง
 3. ครัวเรือนมีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง
 4. ปริมาณขยะลดลง อย่างน้อยร้อยละ 20
2 เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้
 1. มีการจัดตั้งกองทุนขยะและสิ่งแวดล้อม 1 กองทุน
 2. มีการนำขยะมาทำปุ๋ยใช้ในชมชน
3 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมเพื่อลดการบริโภคสุราและบุหรี่
 1. สมาชิกในครัวเรือนและชุมชนลดการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ร้อยละ 10
4 เพื่อประชุมติดตามโครงการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นสภาชุมชน
 1. คณะทำงานและเครือข่ายในชุมชนมีการประชุมวิเคราะห์และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นสภาชุมชน
5 ติดตามสนับสนุนจาก สสส. สจรส.และพี่เลี้ยง
 1. จัดทำรายงานประจำงวด
 2. ประชุมชี้แจงโครงการ
 3. จัดทำรายงานประจำงวดส่ง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.