directions_run

พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02627
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 189,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรอปิอะ โต๊ะหีม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลแขวง ปริก อำเภอเขต สะเดา จังหวัด สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7106913077554,100.4452984035place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 16 มี.ค. 2558 75,920.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 17 มี.ค. 2558 21 ม.ค. 2559 94,900.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 18,980.00
รวมงบประมาณ 189,800.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และเกิดสภาผู้นำในชุมชนที่เข้มแข็ง ที่เห็นความสำคัญ เกิดความตระหนักในการสืบทอดมรดกวิถีวัฒนธรรมชุมชนตามวิถีมุสลิมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  1. เด็ก เยาวชน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำกิจกรรมที่ผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ร้อยละ 40
  2. มีทีมนักวิจัยน้อย ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิถีชุมชนมุสลิม จำนวน 1 ทีมในพื้นที่ชุมชนบ้านปริก และหลังเสร็จสิ้นโครงการมีเครือข่ายนักวิจัยน้อยในชุมชนตำบลปริก
  3. มีการประชุมสภาผู้นำในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำ ภาคีเครือข่าย และประชาชน ในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
  1. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และคนในชุมชนตระหนักในการดูแลรักษาวัฒนธรรมวิถีชุมชนมุสลิม และประเพณีท้องถิ่น วัดได้จากการให้ความร่วมมือถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิถีชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทีมทำงานและเด็กๆ ออกแบบได้ร้อยละ 40 ของคนในชุมชน
  2. คนในชุมชน ผู้นำชุมชน เยาวชน และหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาหนุนเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน ร้อยละ 40 ของจำนวนประชากร
3 ติดตามสนับสนุนจาก สสส สจรส และพี่เลี้ยง
  1. ติดตามสนับสนุนจาก สสส สจรส และพี่เลี้ยง
  2. จัดทำรายงานประจำงวด
  3. จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.