directions_run

เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02774
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 136,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชุมช่วย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางอุมาภรณ์ กำลังดี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านศรีราชา หมุ่ที่ 4 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
ละติจูด-ลองจิจูด 8.8687895614147,98.705635070801place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 54,785.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 68,475.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 13,690.00
รวมงบประมาณ 136,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ ความตระหนัก ในเรื่อง การจัดการโรคเรื้อรัง และสร้างกลไกสภาผู้นำชุมชน
 • ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - คณะทำงานสภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนโครงการ  1 ชุด

 • ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักใน เรื่อง การจัดการโรคเรื้อรัง

2 คนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการจัดการโรคเรื้อรังอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 • คนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการกินอาหาร คือ ลดเค็ม ลดหวาน ลดมัน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 • คนในชุมชนมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับมาตรฐานร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • คนในชุมชนมีการกินผักปลอดภัย หลากหลายชนิดอย่างน้อย 1/2 กิโลกรัมขึ้นไป
 • คนในชุมชนมีการออกกำลังกาย 3 ครั้ง/สัปดาห์ และครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป
 • คนในชุมชนมีการพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนบ้าน การรวมญาติ หรือ การไปวัดทำบุญอย่างน้อยเดือนละครั้ง
3 ชุมชนมีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง
 • ชุมชนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการโรคเรื้อรัง ได้แก่ ลานกีฬา พื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษ แหล่งพบปะในชุมชน
 • มีกติกาชุมชนเพื่อจัดการปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน -ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูล เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน
4 มีการจัดการโรคเรื้อรังของชุมชน โดยเครือข่ายชุมชนและการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ต่อเนื่องโดยสภาผู้นำชุมชน

ชุมชนมีสภาผู้นำชุมชนและเครือข่ายที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนให้คนในชุมชนมีการการจัดการโรคเรื้อรังและเฝ้าระวังให้มีการปฏฺบัติอย่างต่อเนื่อง

5 ติดตามสนับสนุนจาก สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยง
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

 • รายงานการเงิน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.