stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03982
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 208,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ประดับ กระจายโภชน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 089-9772437
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.เบญจวรรณ เพ็งหนู
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปากหวะ หมู่ที่ 10 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6166556744111,100.07416248308place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 83,580.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 104,475.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,895.00
รวมงบประมาณ 208,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้มีสภาผู้นำชุมชนในการบริหารชุมชน
 1. มีสภาผู้นำชุมชน (เวทีประชุมคณะทำงานหมู่บ้าน) จำนวน 26 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้นำทางการได้แก่ กรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. อสม. และผู้นำธรรมชาติ ได้แก่ คณะทำงานโครงการ ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มเยาวชน กลุ่มกองทุนแม่บ้านกลุ่มเพาะเลี้ยง กลุ่มผู้สูงอายุ และปราชญ์ชาวบ้านที่มีความถนัดภูมิปัญญาทางด้านต่างๆ เช่น หมอพื้นบ้าน หมอสมุนไพร ผู้ที่มีทักษะด้านการทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ฯลฯ
 2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชนเป็นประจำทุกเดือน
 3. มีวาระในการประชุมในเรื่องโครงการและเรื่องชุมชน
 4. ในการประชุมทุกครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80
2 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาระบบนิเวศน์ที่สมดุลของชุมชนชายฝั่งแล้วนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน
 1. มีข้อมูลเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ (ก่อน-หลัง) ดำเนินกิจกรรม 1 ชุด
 2. คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในการฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และรัษาระบบนิเวศน์ที่สมดุลย์ อย่างน้อยร้อยละ 80 ครัวเรือนที่มีอยู่จริงในชุมชน
 3. คนในชุมชนบอกเล่า/อธิบายรูปแบบ/วิธีการการดูแลรักษา และ การบริหารจัดการทรัพยากรได้ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 80 คน
 4. มีแผนงานในการบริหารจัดการทรัพยากรระบบนิเวศน์บ้านปากหวะ
 5. มีกฎกติกาข้อตกลงของชุมชนที่ส่งเสริมในการบริหารจัดการทรัพยากรและรักษาระบบนิเวศน์ที่สมดุลย์ (กติการข้อตกลงในการดูแลเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำชุมชน)จำนวน 1 ชุด
 6. มีสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรชายฝั่งอย่างน้อย 10 ชิ้น
 7. มีประมงอาสาในการเฝ้าระวังทรัพยากรและระบบนิเวศน์ชายฝั่ง จำนวน 10 คน
 8. มีกองทุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 9. มีกองทุนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรชุมชน(กองทุนประมงอาสา)
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 1. เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในทะเลสาบ
 1. มีการปรับสภาพระบบนิเวศนที่สมดุลย์ของทะเล โดยการปลูกป่าริมทะเล 2 ครั้ง/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ครั้ง / ทำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชุมชน/โยน em ball เพื่อปรับสภาพน้ำ 2 ครั้งฯลฯ
 2. มีความหลากหลายของระบบนิเวศน์ในทะเลสาบ ชนิด ปริมาณ ของสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 ชนิด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 16:35 น.