stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-04001
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 165,580.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สุปรียา แสงสว่าง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 074675146,0883872457
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ถาวร คงศรี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนยวน หมู่ 9 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5048121545996,100.09341722334place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 20 ก.พ. 2559 66,240.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 21 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 82,790.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 16,550.00
รวมงบประมาณ 165,580.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างและพัฒนาสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
 1. มีสภาผู้นำชุมชนที่มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมอย่างน้อย 20 คน
 2. มีการประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
 3. การประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 4. การประชุมแต่ละครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชนด้วย
 5. มีการอบรมของสภาผู้นำชุมชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
2 เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มการออมให้มีความต่อเนื่อง
 1. มีฐานข้อมูลชุมชนที่มีรายละเอียดเศรษฐกิจ ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สิน
 2. มีบัญชีรายรับ รายจ่าย หนี้สินของครัวเรือนและชุมชน
 3. มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ เลี้ยงไก่ ปลูกผักปลอดสารพิษ
 4. มีแผนปฏิบัติการ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ครัวเรือน
 5. มีการคืนข้อมูลสู่ชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 16:49 น.