stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03828
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2558 - 15 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณ 193,610.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย พิสุทธิ์ กฤตยพรพงศ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 085-7835705
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนาโครงช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.710538618821,99.178047180176place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2558 15 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 77,450.00
2 16 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2559 1 เม.ย. 2559 15 พ.ย. 2559 96,810.00
3 16 ก.ย. 2559 15 พ.ย. 2559 19,350.00
รวมงบประมาณ 193,610.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาชุมชนให้เข้มแข็ง
  1. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชนเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมทุกเดือน
  2. ประชาชน ร้อยละ 80ของครัวเรือนมีการจัดการขยะ
  3. มีมติร่วมการประชุมในเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
2 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการขยะในบ้านตนเองได้

2.1 ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ 2.2 ครัวเรือนอย่างน้อยร้อยละ60 ขยะในชุมชนลดลง 2.3 มีมติร่วมกันในชุมชน

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อสร้างกลุ่มแกนนำรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะที่เข็มแข็ง

3.1 แกนนำมีความรู้ ทักษะในการจัดการขยะเพิ่มขึ้นและสามารถถ่ายทอดให้คำปรึกษาได้ร้อยละ80 3.2 แกนนำทำการจัดการขยะในครัวเรือนเป็นตัวอย่างได้ 3.3 เกิดธนาคารขยะในชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 19:17 น.