stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03991
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,770.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว มณีพร เนาว์ไพร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,0869509564
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วารุณี ธารารัตนากุล
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0446632464384,98.327731266618place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 25 ก.พ. 2559 85,100.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 26 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,390.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,280.00
รวมงบประมาณ 212,770.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของสภาผู้นำ

1.มีสภาผู้นำ จำนวน 30 คน 2.มีการประชุมทุก 1 เดือน จำนวน 12 ครั้ง 3.มีสมาชิกสภาผู้นำเข้าประชุม ไม่น้อยกกว่า 80 %
4.มีการพูดคุยเรื่องโครงการและสถานการณ์ปัญหาอื่น ๆ ในชุมชน

2 2.เพื่อกำหนดแผนและแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน จากรายได้ที่ตกต่ำ

1.มีแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจชุมชน โดยมาจากฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.1 รายได้ รายจ่าย 1.2 วิถีการดำรงชีวิตการออม 1.3 อาชีพ 1.4 ข้อมูลทุนหมู่บ้าน 2. มีกลุ่มอาชีพ อย่างน้อย 3 กลุ่มคือ กลุ่มปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนท์, กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านย้ายคอก และไก่ไข่อารมณ์ดี, กลุ่มเลี้ยงปลาดุก 3.มีร้านค้าชุมชุน 1 แห่ง 4.มีสภาเกษตรชุมชน 5.มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่โรงเรียนบ้านพรุจำปา

3 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเด็กเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

1.เด็กและเยาวชนมีรายได้เสริม และมีส่วนร่วมในกิจกรรม การจัดการข้อมูล, มีกิจกรรมสร้างสรรค์ จำนวนอย่างน้อย 60 คน

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 05:40 น.