stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03875
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 207,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ยุทธนา มะลิพันธุ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 089-990-9222
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบางฉนาก ทม.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3560924298344,100.19900321996place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 82,880.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 103,600.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,720.00
รวมงบประมาณ 207,200.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อผลักดันให้ชุมชนเกิดความตระหนักและเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนและในแม่น้ำปากพนัง
  1. ครัวเรือนร้อยละ 70 มีจำนวนขยะลดน้อยลง
  2. เกิดฝายกั้นขยะ มีชีวิตในชุมชนเป็นนวัตกรรมชุมชน ในการจัดเก็บขยะในแม่น้ำปากพนัง
  3. ปริมาณขยะในชุมชน และในน้ำลดลงจากก่อนดำเนินการ ร้อยละ 50
2 เพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ในการร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  1. เกิดสภาชุมชนบางฉนากน่าอยู่และมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
  2. เกิดเครือข่ายจิตอาสาสำนึกรักษ์บางฉนาก ในการจัดการขยะ 1 กลุ่ม
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อผลักดันให้เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการทำฝายกั้นขยะ

มีข้อตกลงชุมชนในการจัดการขยะ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:01 น.