stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03946
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 199,960.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ดรุณี เศียรประดับ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 085-7829658
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางคู ม.9 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 7.9729321355154,99.929553195738place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 19 ก.พ. 2559 79,990.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 20 ก.พ. 2559 27 ต.ค. 2559 99,980.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,990.00
รวมงบประมาณ 199,960.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  1. ครัวเรือนในชุมชนจำนวน40 ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ
  2. ครัวเรือนในชุมชนจำนวน20 ครัวเรือนปลูกข้าวอินทรีย์
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยกระบวนการหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวน 60 ครัวเรือน

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้เกิดรูปแบบกลุ่มแกนนำโดยธรรมชาติสภาผู้นำ
  1. เกิดสภาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างน้อย 60 ครัวเรือน
  2. มีการประชุมกันทุกเดือน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:14 น.