stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03913
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 173,540.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ปภังกร จงไกรจักร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0828013169
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ละติจูด-ลองจิจูด 8.1415935570552,100.12464299798place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 69,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 86,770.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 17,350.00
รวมงบประมาณ 173,540.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ เกษครกรกรผู้ข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพาะเห็ด

มีจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 20 ครัวเรือน มีความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดและทำเป็นอาชีพมีรายได้จาการเพาะเห็ด จำนวน 10 ครัวเรือน

2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้
  • จำนวนครัวเรือน 50% ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีการออมและทำบํญชีครัวเรือน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการรวมกลุ่มเพื่อการออม

เกิดกองทุนสวัสดิการเพาะเห็ดบ้านดอนจิก มีสมาชิกจำนวน 30 คน

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อให้เกิดแปลงสาธิตการปลูกผักด้วยเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว

เกิดแปลงผักสาธิตจำนวน 1 แปลง

6 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชน โดยร่วมกันขับเคลื่อนสู่ชุมชนเข้มแข็งภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  1. มีสภาผู้นำชุมชนบ้านดอนจิก มีการประชุมกันต่อเนื่องทุกเดือน
  2. สภาผู้นำร่วมกันถอดบทเรียนและประเมินติดตามโครงการอย่างน้อย 4 ครั้ง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:16 น.