directions_run

คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03867
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 207,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ พันโท สุพิทธ์ สาระมาศ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081 66622482
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2910779493732,100.1136841625place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 12 ก.พ. 2559 82,960.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 13 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 103,700.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,740.00
รวมงบประมาณ 207,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดและเลิกการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
  1. เกิดกลุ่มปลูกข้าว จำนวน 1ไร่ อย่างน้อย 20 ครัวเรือนและ
  2. เกิดกลุ่มปลูกผักจำนวน 60 ครัวเรือน
2 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและรับรู้คูณค่าของสิ่งแวดล้อมข้าว ปลา นา ผัก

ชุมชน 80 ครัวเรือนเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้คนในชุมชนร่วมกัน ปล่อยปลาปลูกต้นไม้ริมคลองและบนบก

เกิดกติกาขึ้นในชุมชนให้ทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน

5 เพื่อให้เกิดแกนนำในชุมชนในรูปแบบของสภาผู้นำ

เกิดสภาผู้นำชุมชนบ้านท่าใหญ่

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:21 น.