stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03868
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สายสุณี โอชติน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0892924936,0906353014
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางวิสาขะ อนันธวัช
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งหล่อ หมู่ที่ 7 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ละติจูด-ลองจิจูด 8.1444585639577,99.860083311796place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 14 ก.พ. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,480.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปลูกผักอินทรีย์ไว้บริโภคในครัวเรือน
 1. กลุ่มเป้าหมาย 80 ครัวเรือน ปลูกผักอินทรีย์ 100% อย่างน้อย 10 ชนิด เพื่อการบริโภค และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
 2. เกิดครัวเรือนต้นแบบในการทำปลูกผักอินทรีย์ 20 ครัวเรือน ที่สามารถถ่ายทอดให้คนในชุมชนและนอกชุมชนได้
 3. รายจ่ายในการซื้อสารเคมีในการปลูกผักของกลุ่มเป้าหมายลดลงจากเดิมร้อยละ 20
2 เพื่อให้ครัวเรือนในชุมชนสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้
 1. ครัวเรือนในชุมชนสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้อง 80 ครัวเรือน
 2. คนในชุมชนรายจ่ายลดลง หรือรายได้เพิ่มขึ้น 20 ครัวเรือน
 3. มีกลุ่มการออมในชุมชน 1 กลุ่ม (กลุ่มปุ๋ยหมัก)
3 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำในชุมชน
 1. สภาผู้นำประกอบด้วยบุคคลจากหลายหน่วยงานและกลุ่มอาชีพ และมีสมาชิกร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมทุกเดือน
 2. สภาผู้นำมีแผนแก้ไขปัญหาชุมชนและร่วมพัฒนากิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:34 น.