stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03915
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 81,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อรุณ ไกรสิทธิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0898757615,-
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ kannapat janthong
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านควนสูง หมู่ที่ 3 บ้านควนสูง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5402814875916,99.25924301145place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2558 15 มี.ค. 2559 41,950.00
2 16 มี.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 30,000.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 10,000.00
รวมงบประมาณ 81,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาสภาชุมชน
  1. เกิดสภาชุมชนจากคณะกรรมการชุมชนและภาคีเครือข่ายการทำงานมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน อย่างน้อยจำนวน 30 คน
  2. มีการประชุมสภาผู้นำอย่างสมำ่เสมอ เดือนละ 1 ครั้ง
  3. การประชุมทุกครั้งมีการหารือโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
  4. มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนมีสุขภาพและคุณภาพที่ดี
  • เด็กและเยาวชนอย่างน้อย 30 คนมีศักยภาพในการรักษาให้ตนเองปลอดภัยในการใช้ชีวิต
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:39 น.