stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03959
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2558 - 15 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณ 155,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ประพันธ์ ศะศิเดโช
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087-275-7588,087-275-7588
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านเขาปูน ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 8.57083669259,98.9028739929place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2558 15 ก.พ. 2559 62,300.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2559 16 ก.พ. 2559 15 พ.ย. 2559 77,880.00
3 16 ก.ย. 2559 15 พ.ย. 2559 15,570.00
รวมงบประมาณ 155,750.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาสภาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน
  1. สภาผู้นำชุมชนประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
  2. มีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  3. การประชุมทุกครั้ง มีการหารือเรื่องโครงการ และเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
2 เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและผักพื้นบ้านที่มีในชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
  1. เกิดครัวเรือนต้นแบบ อย่างน้อย 30 ครัวเรือน มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ความสำคัญของสมุนไพรและผักพื้นบ้าน มีการปลูกพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านใว้ใช้เองในครัวเรือน
  2. คนในชุมชน อย่างน้อย 30 ครัวเรือน รู้จักการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผักพื้นบ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้น
  3. เกิดกติกาชุมชนในใช้สมุนไพรและผักพื้นบ้านเพื่อการส่งเสริมดูแลสุขภาพของคนใน ชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:47 น.