stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03940
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 157,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สนิท มณีอ่อน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0848514622
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ kannapat janthong,aree kongjam
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปากหาน ม.6 ตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฏร์ธานี 84190
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4936800912301,99.343963265419place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 25 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2558 20 มี.ค. 2559 62,920.00
2 21 มี.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 21 มี.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 79,380.00
3 16 ส.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 15,000.00
รวมงบประมาณ 157,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำที่มาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 • มีการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ การดำเนินงานพัฒนาในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง
 • สภาผู้นำมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • การประชุมทุกครั้งง มีการหารือเรื่องราวโครงการและเรื่องราวอื่นๆ ของชุมชน
2 เพื่อส่งเสริมการบริโภค การใช้ประโยชน์ และดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและผักพื้นบ้านที่มีในชุมชน
 1. เยาวชน คนในชุมชน เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าและมีการนำสมุนไพร ผักพื้นบ้านมาบริโภคเป็นอาหาร นำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 30 คน
 2. เกิดชุดข้อมูลความรู้ทะเบียนพืชพื้นบ้าน พืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่เป็นอาหาร และตำรับพืชสมุนไพรใช้ในการบำบัดรักษาโรค
 3. มีองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนจากการถอดบทเรียนจำนวน 1 ฉบับ
 4. มีหลักสูตรการเรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน จำนวน 2 ชุด โดยเป็นหลักสูตรสำหรับเยาวชน และหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเป็นยา
 5. มีผลิตภัณท์ชุมชนที่ทำจากสมุนไพร พืชผักพื้นบ้านในท้องถิ่นนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:48 น.