stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03872
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง วาสนา คงไสยะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0872790067
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเกาะรุ้ง ม2.ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2649631918597,100.18878364703place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,040.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,300.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,260.00
รวมงบประมาณ 212,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ให้เกิดสภาผู้นำที่เข็มแข็ง
 1. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องพูดคุยเรื่่องอื่นๆของชุมชนด้วย
 4. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมทุกครั้งอย่างน้อยร้อยละ 90
2 เพื่อให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายถูกต้องเหมาะสมและปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง
 1. คนในชุมชนป่วยเป็นโรคเรื้อรังรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 5
 2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีภาวะแทรกซ้อนไม่เกินร้อยละ 2
 3. มีเมนูอาหารปลอดภัยที่คิดโดยชุมชนเอง อย่างน้อย 3 เมนู
 4. คนในชุมชนได้ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 30 นาที ตามวัย ร้อยละ 80
 5. มีครัวเรือนต้นแบบ ในการดูแลสุขภาพ จำนวน 10 ครัวเรือน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:48 น.