stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03861
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 204,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สุภิญญา ไวยกาญจน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,081 7472302
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าม่วง ม.1.ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4213950271447,99.999350979924place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 81,680.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 102,100.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,420.00
รวมงบประมาณ 204,200.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนใช้ที่ดินใกล้บริเวณบ้านปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้กินเองและเพิ่มรายได้
 1. กลุุมเป้าหมาย จำนวน 50 ครัวเรือน มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ อย่างน้อย 20 ชนิด
 2. ครอบครัวเป้าหมาย จำนวน 30 ครัว มีรายได้เพิ่มจากการปลูกผักปลอดสารพิษ
 3. เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษปลดหนี้ 1 กลุ่ม
2 เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนและเพิ่มการออมในครอบครัว
 1. ครอบครัวเป้าหมาย 30 ครัวเรือน มีการออมเพิ่มขึ้น
 2. ครอบครัวเป้าหมาย 30 ครัวเรือน รวมกลุ่มกันตั้งกติการ่วมกันเพื่อลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย เช่น ของใช้ที่ไม่จำ เป็น เหล้า บุหรี่ร่วมกันเรียนรู้การทำ บัญชีครัวเรือน
3 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
 1. สมาชิกสภาผู้นำร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมทุกเดือน
 2. สภาผู้นำ ชุมชนบริหารจัดการและแก้ปัญหาชุมชนได้
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:49 น.