stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03881
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ถาวร วิจิตร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087-8907366
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งกระจูด หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4897751630449,99.512529373182place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,480.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำมีกระบวนการบริหารจัดการของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
 1. มีการประชุมทุกเดือน
 2. ในการประชุมทุกครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 80 %
 3. เกิดแผนปฎิทินในการปฏิบัติการประชุมร่วมการทำกิจกรรมร่วมของคนในชุมชน 1 ชุด
 4. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมทุกครั้งอย่างน้อยร้อยละ 80
 5. ในการประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและพูดคุยเรื่องอื่น ๆ ของชุมชนด้วย
2 เพื่อให้ครัวเรือนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้และมีการออม
 1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จำนวน 80 ครัวเรือน ประมาณร้อยละ 10
 2. มีกองทุนการออม จำนวน 1 กองทุนมีสมาชิกอย่างน้อย 100 ครัวเรือน
 3. มีครัวเรื่อนต้นแบบอย่างน้อย 10 ครัวเรือนเป็นศูนย์ในการเรียนรู้ของชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:59 น.