stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03880
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 206,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สำราญ เดชารัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ เบอร์มือถือ,082-4168460
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปากเปียด ม.5 ต.นาแว อ.ฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4995374090169,99.610118865703place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 82,400.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 103,000.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,600.00
รวมงบประมาณ 206,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดสภาชุมชน

1.สมาชิกสภาชุมชนร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง

2.มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่ม

2 เพื่อให้คนในชุมชนบ้านปากเปียดลดการใช้สารเคมีและสุขภาพดีมีรายได้เพิ่มขึ้น
  1. ประชาชน ร้อยละ 50 เกิดความรู้ในการใช้สารเคมี
  2. คนปลูกผัก และคนซื้อผักสามารถ เลือกซื้อผัก และการปลูกผักที่ใช้สารเคมีได้อย่างถูกวิธี ร้อยละ 100
  3. คนหันมาใช้การเกษตรแบบชีวภาพ แทนการใช้สารเคมีอย่างน้อย 20 ครัวเรือน
  4. คนในชุมชนหันมาตรวจสุขภาพประจำปี และเฝ้าระวังการตรวสุขภาพหาสารเคมีในเลือดอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 ครั้ง

5.เกิดข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารเคมีในการเกษตร

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:06 น.