assignment
บันทึกกิจกรรม
จัดทำรายงานปิดโครงการ14 ตุลาคม 2559
14
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทำรายงานปิดโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมร่วมประชุม กับ สจรสมอปิดโครงการ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมกันตรวจเอกสารหลักฐาน และปรับแก้ในส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยพี่เลี้ยงช่วยแนะนำ
 • อ กำไล พูดคุยการจัดทำรายงานต่างๆ ที่พื้นที่ต้องส่งให้ สสส ตามกำหนดระยะเวลา
 • ส่งเอกสารรายงานที่ปรับแก้เรียบร้อยห้ทีม สจรส มอ ตรวจสอบความถูก
 • จัดส่งเอกสาร
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิตผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงินร่วมกันตรวจเอกสารหลักฐาน และปรับแก้ในส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยพี่เลี้ยงช่วยแนะนำ อ กำไล พูดคุยการจัดทำรายงานต่างๆ ที่พื้นที่ต้องส่งให้ สสส ตามกำหนดระยะเวลาส่งเอกสารรายงานที่ปรับแก้เรียบร้อยห้ทีม สจรส มอ ตรวจสอบความถูกจัดส่งเอกสาร
 • ผลลัพธ์ รายงานเอกสารครบ สามารถจัดส่ง สสส ได้ ตามเวลา
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ การเงิน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน8 ตุลาคม 2559
8
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ ส่ง สสส 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการช่วยกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆแยกรายกิจกรรม
 • เลขาตรวจสอบรายงานในเวปคนใต้สร้างสุขทุกกิจกรรมทีดำเนินการไปแล้ว
 • ช่วยกันคัดเลือกรูปภาพ ในแต่ละกิจกรรม เพื่อล้างอัด นำมาติดบอด ที่ศาลาหมู่บ้าน
 • จัดทำรายงานฉบับสมบรูณ์
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการจำนวน3 คนช่วยกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆแยกรายกิจกรรม เลขาตรวจสอบรายงานในเวปคนใต้สร้างสุขทุกกิจกรรมทีดำเนินการไปแล้ว  ช่วยกันคัดเลือกรูปภาพ ในแต่ละกิจกรรม เพื่อล้างอัด นำมาติดบอด ที่ศาลาหมู่บ้าน จัดทำรายงานฉบับสมบรูณ์
 • ผลลัพธ์ มี่รายงาน ฉบับสมบรูณ์ ให้พี่เลี้ยง และทีม สจรส มอ ตรวจสอบ และจัดส่ง สสส ต่อไป
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

งานสร้างสุขภาคใตั3 ตุลาคม 2559
3
ตุลาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกิจกรรมงานสร้างสุขคนใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการและกรรมการ ร่วมกิจกรรมงานสร้างสุขคนใต้ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 - พิธีเปิด การแสดงโขนโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย
- กล่าวต้อนรับโดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
- กล่าวเปิดโดย นายแพทย์วีระพันธ์สุพรรณไชยมาตร์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- ปาฐกถา เรื่อง บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน โดย นายอภิสิทธ์เวชชาชีวะ - รายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมาบทบาทศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาคคนใต้ โดย ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ภาคใต้ -เสวนา มุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต โดยผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟิจะปะกียานายพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนม์เจริญ นายทวีวัตร เครือสาย นายแพทย์ยอร์น จิระนคร ดำเนินรายการเสวนาโดย นายแพทย์ บัญชา พงษ์พานิช - ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม โดย นายอานนท์ มีศรี และนายฮารีส มาศชาย

วันที่ 4 ตุลาคม 2559

 • ลานสร้างสุขแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม
 • ประชุมห้องย่อย เข้าห้องประเด็นชุมชนน่าอยู่ เสวนาเรื่อง สานพลังชุมชนน่าอยู่สู่นโยบายสาธารณะ โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงโดย คุณมนูญ สุขรัตน์ ผู้ใหย่บ้านทุ่งยาว คูณวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงคูณจำเรียง นิธิกรกุลนักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงดำเนินการเสวนาโดย คูทวีชัย อ่อนนวน การแสดงโขนคน ตอน เชิดพระอิศวรนำเสนอกรณีศึกษา ประเด็นการจัดการขยะโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึกจัดการขยะชุมชน ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยคุณ สมยศบรรดา และทีมงานโครงการ นำเสนอ กรณีศึกษา ประเด็นเด็กและเยาวชน โครงการปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย คุณ วณิชญา ฉันสำราญ และทีมงานโครงการ นำเสนอกรณีศึกษาประเด็น เศรษฐกิจพอเพียง โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรนำเสนอกรณีศึกษาประเด็นการจัดการทรัพยากรและการท่องเที่ยวโครงการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยคุณสมพร แทนสกุล และทีมงาน นำเสนอกรณีศึกษา ประเด็นการจัดการสุขภาพและอาหารปลอดภัยโครงการชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยนายอนุชาเฉลาชัย และทีมงาน ผู้ทรงคูณวุฒิให้คำแนะนำการขับเคลื่อนชุมชน สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาบโดย คุณสุริยายีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปลีก คุณสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายแพทย์ไพศาลเกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่สู่การยกระดับเชิงนโยบาย โดยคุณ กำไลสมรักษ์ สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ลานปัญญาเสวนา
 • ลานสื่อ นำเสนอผลงานวิชาการของชุมชน เรื่องเล่า เร้าพลัง

วันที่ 5 ตุลาคม 2559

 • ลานสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรม
 • กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานพลังเครือข่าย
 • เสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซี่ยน โดย นายแพทย์ภักดิ์ชัยกาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดร. สุปรีดา อดุยยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายพลากร วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุภาพแห่งชาติ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล รองผู้อำนวยการสถานีโทรศัศน์ ไทย พี บี เอส ดำเนินการอภิปราย คุณณาตยา แวววีรคุปต์
 • พิธีปิด โดยผู้ร่วมเสวนาทุกท่านและผู้เข้าร่วมทุกคน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต เจ้าของโครงการคณะกรรมการจำนวน 2 คน ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ร่วมรับฟังปาฐกถา เรื่อง บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน โดย นายอภิสิทธ์เวชชาชีวะ รับฟังรายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมาบทบาทศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาคคนใต้ โดย ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ภาคใต้ฟังการเสวนาเรื่อง สานพลังชุมชนน่าอยู่สู่นโยบายสาธารณะ โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ฟังเสนอกรณีศึกษา ประเด็นการจัดการขยะโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึกจัดการขยะชุมชน ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่กรณีศึกษา ประเด็นเด็กและเยาวชน โครงการปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาประเด็น เศรษฐกิจพอเพียง โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรกรณีศึกษาประเด็นการจัดการทรัพยากรและการท่องเที่ยวโครงการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา ประเด็นการจัดการสุขภาพและอาหารปลอดภัยโครงการชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงผู้ทรงคูณวุฒิให้คำแนะนำการขับเคลื่อนชุมชน สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาบโดย คุณสุริยายีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปลีก คุณสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายแพทย์ไพศาลเกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่สู่การยกระดับเชิงนโยบาย โดยคุณ กำไลสมรักษ์ สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ลานปัญญาเสวนา ลานสื่อ นำเสนอผลงานวิชาการของชุมชน เรื่องเล่า เร้าพลัง ลานสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานพลังเครือข่ายเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซี่ยน
 • ผลลัพธ์
 1. ได้รับความรู้ในการทำงานเพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ทั้งด้านแนวคิด และวิธีการ
 2. ได้เรียนรู้นวัตกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่มานำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองได้
 3. ได้เรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานในภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เช่น สสส./ สช./ สปสช. เป็นต้น
 4. เกิดเครือข่ายในการทำงานเพื่อส่วนรวม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม เกิดการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และกำลังใจให้แก่กันเมื่อเกิดอุปสรรคและปัญหา
 5. มีความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีกำลังใจในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ต่อไป
 6. เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมพี่เลี้ยงของโครงการ และทีมงานในการจัดงานสร้างสุขภาคใต้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามตรวจเอกสาร3 กันยายน 2559
3
กันยายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามตรวจเอกสาร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมร่วมกับสจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม จัดทำรายงานเตรียมปิดโครงการ
 • อาจารย์ อภิวัฒน์ กล่าวต้อนรับพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
 • อาจารย์ กำไล ชี้แจง ให้แต่ละพื้นที่ดูสถานการณ์ ของการจัดกิจกรรม ของแต่ละพื้นที่ ว่าพื้นที่ของต้นเองใน ระดับใด ซึ่ง อาจารย์ กำไล ได้ แยก ประเภท ของโครงการเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ A ทำกิจกรรมครบ ระดับ Bมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ยังต้องทำในเดือนกันยายน 2559ระดับ Cยังกิจกรรมอีกมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในส่วนของ พื้นที่บ้านปากเปึยดอยู่ใน ระดับ A
 • ช่วยกันตรวจสอบเอกสารและให้พี่เลี้ยงตรวจสอบอีกครั้งก่อนให้ทีม สจรส มอตรวจ สอบความถูกต้อง
 • นำผลการจากตรวจสอบของทีม สจรส มอ แนะนำให้ปรับแก้ และใส่ข้อมูลเพิ่มในบางกิจกรรม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต ผู้รับผิดชอบโครงการและกรรมการโครงการ จำนวน 2 คนประชุมร่วมกับสจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม จัดทำรายงานเตรียมปิดโครงการอาจารย์ อภิวัฒน์กล่าวต้อนรับพ฿ดคุยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมอาจารย์ กำไล ชี้แจง ให้แต่ละพื้นที่ดูสถานการณ์ ของการจัดกิจกรรม ของแต่ละพื้นที่ ว่าพื้นที่ของต้นเองใน ระดับใด ซึ่ง อาจารย์ กำไล ได้ แยก ประเภท ของโครงการเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ A ทำกิจกรรมครบ ระดับ Bมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ยังต้องทำในเดือนกันยายน 2559ระดับ Cยังกิจกรรมอีกมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในส่วนของ พื้นที่บ้านปากเปียดอยู่ใน ระดับ Aช่วยกันตรวจสอบเอกสารและให้พี่เลี้ยงตรวจสอบอีกครั้งก่อนให้ทีม สจรส มอตรวจ สอบความถูกต้องนำผลการจากตรวจสอบของทีม สจรส มอ แนะนำให้ปรับแก้ และใส่ข้อมูลเพิ่มในบางกิจกรรม
 • ผลลัพธ์ พื้นที่โครงการสามารถจัดทำกิจกรรมได้ตามแผน สามารถปิดโครงการได้ทันตามกำหนดระยะ ที่ สสส กำหนดไว้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สรุปผลโครงการ27 สิงหาคม 2559
27
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลโครงการหลังจากมีการถอดบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานคนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ตัวแทนครัวเรือน ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลโครงการ
 • ผู้ใหญ่ทักทายพูดคุยชี้แจงการจัดกิจกรรมสรุปปิดโครงการ
 • ร่วมกันสรุปปิดโครง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการ ตัวแทนครัว จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมสรุปผลโครงการผู้ใหญ่ทักทายพูดคุยชี้แจงการจัดกิจกรรมสรุปปิดโครงการ ร่วมกันสรุปปิดโครง
 • ผลลัพธ์ กิจกรรมสามารถดำเนินได้ครบทุกกิจกรรม สามารถสรุปปิดโครงการได้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการตัวแทนครัวเรือน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ถอดบทเรียน เสนอแนะ และประเมินผล13 สิงหาคม 2559
13
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อถอดบทเรียนตามกิจกรรม วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน ลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน เสนอแนะ และประเมินผล
 • เจ้าของโครงการท้กทาย พูดคุยชี้แจงการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน เสนอแนะ และประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าหลังการจัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรมมีอะไรขึ้นและมีการเปลี่ยนบางในชุมชนของเรา
 • ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยช่วยกันเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลง เชาน คน สิ่งแวดล้อม กลไกกระบวนการทำงานของผู้นำชุมชน
 • เลขาสรุปและจัดรวบรวมเป็นเอกสาร
 • เหรัญหิกชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 100 คน วมกิจกรรมถอดบทเรียน เสนอแนะ และประเมินผล เจ้าของโครงการท้กทาย พูดคุยชี้แจงการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน เสนอแนะ และประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าหลังการจัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรมมีอะไรขึ้นและมีการเปลี่ยนบางในชุมชนของเรา ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยช่วยกันเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลง เชาน คน สิ่งแวดล้อม กลไกกระบวนการทำงานของผู้นำชุมชน เลขาสรุปและจัดรวบรวมเป็นเอกสาร เหรัญหิกชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม
 • ผลลัพธ์ ตัวแทนครัวเรือนสามารถสรุปผลหลังการจัดกิจกรรมและทราบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางด้านดีๆ ของชุมชน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 109 สิงหาคม 2559
9
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนและร่วมวางแผนจัดกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ลงทะเบียน ร่วมประชุมครั้งที่10
 • ร่วมพูดคุยการดำเนินกิจกรรมที่จัดผ่านมาคือการจัดมหกรรมสุขภาพ "คนปากเปียดสุขภาพดี"
 • ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปในวันที่13 สิงหาคม 2559คือกิจกรรมการถอดบทเรียน เสนอแนะ และประเมินผล
 • เหรัญหิกชี้แจงงบประมาณ
 • มอบหมายภาระกิจ จัดเตรียมแบบฟอร์มในการลงทะเบียน การจัดเตรียมอาหาร และการประชาสัมพันธ์ตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการ จำนวน 20 คนร่วมประชุมครั้งที่10ร่วมพูดคุยการดำเนินกิจกรรมที่จัดผ่านมาคือการจัดมหกรรมสุขภาพ "คนปากเปียดสุขภาพดี"ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปในวันที่13 สิงหาคม 2559คือกิจกรรมการถอดบทเรียน เสนอแนะ และประเมินผล เหรัญหิกชี้แจงงบประมาณ มอบหมายภาระกิจ จัดเตรียมแบบฟอร์มในการลงทะเบียน การจัดเตรียมอาหาร และการประชาสัมพันธ์ตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม
 • ผลลัพธ์ คณะกรรมการมีการวางแผน การจัดกิจกรรม และเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดมหกรรมสุขภาพ "คนปากเปียดสุขภาพดี"5 สิงหาคม 2559
5
สิงหาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสุขภาพคนในชุมชนการส่งเสริมการออกกำลังกาย การประกวดผู้สูงอายุ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน ลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมจัดมหกรรมสุขภาพ "คนปากเปียดสุขภาพดี" -ผู้ใหญ่พูดคุยทักทาย และชี้แจงการจัดมหกรรมสุขภาพ ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนปากเปียดสุขภาพดี
 • ออกกำลังกายโดยกลุ่มแกนนำชุมชน
 • ตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • ประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ
 • ร่วมเสวนา นำเสนอผลการตรวจเลือดของคนในชุมชน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิตคณะกรรมการตัวแทนครัวเรือน จำนวน100 คน ร่วมกิจกรรมจัดมหกรรมสุขภาพ "คนปากเปียดสุขภาพดี"ผู้ใหญ่พูดคุยทักทาย และชี้แจงการจัดมหกรรมสุขภาพ ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนปากเปียดสุขภาพดีออกกำลังกายโดยกลุ่มแกนนำชุมชน ตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมเสวนา นำเสนอผลการตรวจเลือดของคนในชุมชน
 • ผลลัพธ์ กิดมหกรรมสุขภาพขึ้นในชุมชน คนในชุมชมเกิดการตื่นตัว หันมาดูแลตัวเองด้านสุขภาพมากขึ้น
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 150 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ติดตามการดำเนินกิจกรรมงวดที่24 สิงหาคม 2559
4
สิงหาคม 2559รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมในงวดที่ 2

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงได้นัดแนะคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการมาเพื่อสอบถามและติดตามผลการดำเนินงานในงวดที่สองและทั้งสองฝ่ายได้เริ้มพบป่ะพูดคุยกะนตามรายละเอียดการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการได้มานั้งพูดคุย ตรวจเอกสารในการดำเนินงานและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรั้งต่อไประหว่างพี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการ งานและกิจกรรมบางรายการที่ยังค้าง มีการพูดคุยเร่งรัดจากพี่เลี้ยง เพื่อการดำเนินงานให้ทันเวลา และรวมทั้งการลงบันทึกรายงานผู้รับผิดชอบโครงกาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน2 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-ไม่มี

ส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทในการทำสื่อชุมชน29 กรกฎาคม 2559
29
กรกฎาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทในการทำสื่อชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน ลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทในการทำสื่อชุมชน
 • ผู้ใหญ่กล่าวทักทายพุดคุยชี้แจงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทในการทำสื่อชุมชนเพื่อให้เยาวชนได้จัดทำสื่อของชุมชน
 • ร่วมกัน คิดการจัดทำสื่อ
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะกรรมการตัวแทนครัวเรือน จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทในการทำสื่อชุมชนผู้ใหญ่กล่าวทักทายพุดคุยชี้แจงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทในการทำสื่อชุมชนเพื่อให้เยาวชนได้จัดทำสื่อของชุมชนร่วมกัน คิดการจัดทำสื่อสรุปผลการจัดกิจกรรม
 • ผลลัพธ์ ตัวแทนครัวเรือนเยาวชนได้มีเวทีการคิดจะจัดทำสื่อ ของชุมชน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือนและเยาวชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง23 กรกฎาคม 2559
23
กรกฎาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีด้วยวิถีพอเพียง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการตัวแทนครัวเรือน ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
 • นายสมพงษ์รอดรักษ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสุขภาพการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
 • ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียง
 • ส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมาดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน จๅนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง นายสมพงษ์รอดรักษ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสุขภาพการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ในครัวเรือนร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียง ส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมาดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 • ผลลัพธ์ ตัวแทนครัวเรือนมีความรู้ ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ แลการดูแลสุขภาพ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำท้องที่ ท้องงถิ่น อสม. แกนนำกลุ่มองค์กรชุมขน จำนวน 100 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่210 กรกฎาคม 2559
10
กรกฎาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมาดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ และตัวแทนครัวเรือน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่2
 • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมาดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำบัญชีครัวเรือน พูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 • ร่วมหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • สรุปผลการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการตัวแทนครัวเรือน จำนวน100 คนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่2ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมาดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำบัญชีครัวเรือน พูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีครัวเรือนเช่น การลงบัญชีบางครัวเรือนไม่ลงตามความเป็นจริงและไม่ต่อเนื่อง เพราะมีสมาชิกในครัวเรือนหลายคน นำรายจ่ายมาลงไม่ครบ ร่วมหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยให้ ลงในยอดใหญ่เช่นให้ลูกเป็นค่าใช้จ่าย สรุปผลการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ผลลัพธ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน และ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ร่วมประชุม และติดตามโครงการร่วมกับพื้นที่10 กรกฎาคม 2559
10
กรกฎาคม 2559รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนและร่วมวางแผนจัดกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยง นายอภิวัฒน์ ไชยเดช ได้ร่วมพูดคุย ถึงบทบาทของแกนนำที่ตั้งขึ้นว่ามีบทบาทหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรในการดูแลชุมชนของตนเองประการแรกสุด คือการค้นหาปัญหาของชุมชนและสามารถระบุปัญหาได้. ต่อมาคือการร่วมมือกันจัดทำแผนเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน. และนำปัญหาของชุมชนมาร่วมประชุมกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้แกนนำเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองและกลุ่มทำให้เกิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการจำนวน 20คน ได้รับการให้ความรุ้จากพร่เลี้ยงเรื่องของบทบาทของสภาผู้นำชุมชนทำให้ทุกคนเดิดตวามเข้าใจละตระหนักในหน้าทราของตนเองมุ่งมั้นที่จะเกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ้นของตนเองอย่างต่อเนื่อง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 20คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-ไม่มีครับ

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 99 กรกฎาคม 2559
9
กรกฎาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนและร่วมวางแผนจัดกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ลงทะเบียน ร่วมประชุมครั้งที่9
 • ร่วมพูดคุยการดำเนินกิจกรรมที่จัดผ่านมาคือการทำประชาพิจารณ์ และติดตามการจัดพิมพ์ร่างประชาพิจารณ์ข้อตกลงของชุมชน
 • ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปในวันที่10 กรกฎาคม 2559คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่2
 • มอบหมายภาระกิจ จัดเตรียมแบบฟอณืมการลงทะเบียน การจัดเตรียมอาหาร และการประชาสัมพันธ์ตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะกรรมการ จำนวน20 คน ร่วมประชุมครั้งที่9ร่วมพูดคุยการดำเนินกิจกรรมที่จัดผ่านมาคือการทำประชาพิจารณ์ และติดตามการจัดพิมพ์ร่างประชาพิจารณ์ข้อตกลงของชุมชนร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปในวันที่10 กรกฎาคม 2559คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่2มอบหมายภาระกิจ จัดเตรียมแบบฟอณืมการลงทะเบียน การจัดเตรียมอาหาร และการประชาสัมพันธ์ตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม
 • ผลลัพธ์ คณะกรรมการได้มีการประชุม ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และทราบรายละเอียดขั้นตอนของการดำเนินงาน รวมทั้งได้สอบถามปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของโครงการตลอดจนทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการทุกขั้นตอน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ทำประชาพิจารณ์ข้อตกลงในชุมชน25 มิถุนายน 2559
25
มิถุนายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทำประชาพิจารณ์ข้อตกลงในชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน ลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมทำประชาพิจารณ์ข้อตกลงในชุมชน
 • ผู้ให้กล่าวทักทายพูดคุยชี้แจงการจัดกิจกรรมทำประชาพิจารณ์ข้อตกลงในชุมชนเพื่อ ร่วมกันคิดหาข้อตกลงของชุมชน
 • ร่วมพูดคุยทำข้อตกลงเพื่อใช้เป็นมาตราการณ์ของชุมชน
 • สรุปผลการจัดทำข้อตกลง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการตัวแทนครัวเรือนจำนวน100 คนร่วมกิจกรรมทำประชาพิจารณ์ข้อตกลงในชุมชนผู้ใหญ่กล่าวทักทายพูดคุยชี้แจงการจัดกิจกรรมทำประชาพิจารณ์ข้อตกลงในชุมชนเพื่อ ร่วมกันคิดหาข้อตกลงของชุมชนร่วมพูดคุยทำข้อตกลงเพื่อใช้เป็นมาตราการณ์ของชุมชนสรุปผลการจัดทำข้อตกลง
 • ผลลัพธ์ เกิดการประชาพิจารณ์กติกาชุมชน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เจาะเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน (ครั้งที่ 2)18 มิถุนายน 2559
18
มิถุนายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่ื่อเจาะเลือดหาระดับปริมาณของสารเคมีตกค้างในกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มตัวแทนครัวเรือน เพื่อหาระดับความเสี่ยงของการได้รับสารเคมี 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน เยาวชน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม การเจาะเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนและเยาวชนครั้งที่2
 • ผู้ใหญ่กล่าวทักทายพูดคุย การทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คนในชุมชนทราบถึงระดับสารเคมีที่ตกค้างในเลือดหลังการดำเนินกิจกรรมห่างกันหกเดือนเพื่อเปลี่ยนผลการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีที่ตกค้างในกระแสเลือดหลังการจัดกิจกรรมตามโครงการโดยกลุ่มเป้าที่ตั้งไว้ คือตัวแทนครัวเรือนจำนวน 80 คน เยาวชน 20 คน
 • ทำการเจาะเลือดกลุ่มเป้าหมายตรวจสารเคมีตกค้าง
 • ร่วมแปรผล และรับทราบผลสารเคมีตกค้าง ร่วมรับฟังผลสรุปการเจาะเลือดหาสารเคมีตกค้าง ในกลุ่มเป้าหมาย100 คน อสม แนะนำการปฏิบัติตนของคนกลุ่งเสี่ยงและไม่ปลอดภัยให้หยุดการสัมผัสโดยหยุดการใช้สารเคมีและสวมอุปกรณ์ป้องกันถ้ามีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี ใช้สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ในการล้างพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิตคณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน เยาวชน จำนวน 100 คนผู้ใหญ่กล่าวทักทายพูดคุย การทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คนในชุมชนทราบถึงระดับสารเคมีที่ตกค้างในเลือดหลังการดำเนินกิจกรรมห่างกันหกเดือนเพื่อเปลี่ยนผลการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีที่ตกค้างในกระแสเลือดหลังการจัดกิจกรรมตามโครงการโดยกลุ่มเป้าที่ตั้งไว้ คือตัวแทนครัวเรือนจำนวน 80 คน เยาวชน 20 คนทำการเจาะเลือดกลุ่มเป้าหมายตรวจสารเคมีตกค้างร่วมแปรผล และรับทราบผลสารเคมีตกค้าง ร่วมรับฟังผลสรุปการเจาะเลือดหาสารเคมีตกค้าง ในกลุ่มเป้าหมาย100 คน อสม แนะนำการปฏิบัติตนของคนกลุ่งเสี่ยงและไม่ปลอดภัยให้หยุดการสัมผัสโดยหยุดการใช้สารเคมีและสวมอุปกรณ์ป้องกันถ้ามีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี ใช้สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ในการล้างพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง
 • ผลลัพธ์ เกิดการเปรียบเทียบการดำเนินงานการใช้สารเคมีในกลุ่มครัวเรือน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือนและเยาวชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 89 มิถุนายน 2559
9
มิถุนายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนและร่วมวางแผนจัดกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมครั้งที่8
 • ร่วมพูดคุยผลการจัดกิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนมีปัญหาบางในเรือนการจัดเก็บเอกสารการลงทะเบียน วางแผนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปต้องมอบทีมเลขาหาคนในส่วนจัดการลงทะเบียนเพิ่ม
 • ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเจาะเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน (ครั้งที่ 2)ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559
 • มอบหมายภาระกิจกรรมใ้ห้ผู้ใหญ่ประสาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมเจาะเลือด กลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนครัวเรือนรับทราบ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการ จำนวน 20 คน ร่วมประชุมครั้งที่8ร่วมพูดคุยผลการจัดกิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนมีปัญหาบางในเรือนการจัดเก็บเอกสารการลงทะเบียน วางแผนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปต้องมอบทีมเลขาหาคนในส่วนจัดการลงทะเบียนเพิ่มร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเจาะเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน (ครั้งที่ 2)ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 มอบหมายภาระกิจกรรมใ้ห้ผู้ใหญ่ประสาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมเจาะเลือด กลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนครัวเรือนรับทราบ
 • ผลลัพธ์ คณะกรรมการมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่114 พฤษภาคม 2559
14
พฤษภาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมาดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการตัวแทนครัวเรือน ร่วมลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่1
 • ผู้ใหญ่กล่าวทักทายพูดคุยชี้แจงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่1พร้อมแนะนำวิทยากร ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน
 • ฝึกปฏิบัติลงบัญชีครัวเรือนโดยให้ตัวแทนครัวเรือนแต่ละครัวนำข้อมูลรายรับรายจ่ายของเดือนเมษายน 2559 มาทดลองลง ตามที่เรียนรู้
 • ช่วยกันตรวจสอบการลงบัญชีครัวเรือน
 • มอบหมายให้ครัวเรือนกลับไป ดำเนินการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในครัวเรือนของตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม2559 และจับคู่กันตรวจสอบ
 • นัดมาพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข หากมีปัญหา ในการจัดทำข้อมูล
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน จำนวน100 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่1ผู้ใหญ่กล่าวทักทายพูดคุยชี้แจงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่1พร้อมแนะนำวิทยากร ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนฝึกปฏิบัติลงบัญชีครัวเรือนโดยให้ตัวแทนครัวเรือนแต่ละครัวนำข้อมูลรายรับรายจ่ายของเดือนเมษายน 2559 มาทดลองลง ตามที่เรียนรู้ช่วยกันตรวจสอบการลงบัญชีครัวเรือน มอบหมายให้ครัวเรือนกลับไป ดำเนินการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในครัวเรือนของตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม2559 และจับคู่กันตรวจสอบนัดมาพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข หากมีปัญหา ในการจัดทำข้อมูล
 • ผลลัพธ์ ตัวแทนครัวเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำบัญชีครัวเรือน และสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

คัวแทนครัวเรือน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 79 พฤษภาคม 2559
9
พฤษภาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนและร่วมวางแผนจัดกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมครั้งที่7
 • ตัวแทนคณะกรรมการที่ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้กับทีม สจรส มอ และพี่เลี้ยง พูดคุยสิ่งที่ได้ร่วมเรียนรู้
 • ร่วมพูดคุยวางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่1 ในวันที่11 พฤษภาคม2559
 • มอบหมายภาระกิจ ในการติดต่อวิทยากร การเตรียมอาหาร การจัดการลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์ใ้ห้ตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการ จำนวน 20 คน ร่วมประชุมครั้งที่7ตัวแทนคณะกรรมการที่ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้กับทีม สจรส มอ และพี่เลี้ยง พูดคุยสิ่งที่ได้ร่วมเรียนรู้เช่น จากการจัดกิจกรรมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ในเรื่องของคน ในชุมชน สภาพแวดล้อม และกลไกกระบวนการทำงาน มีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบางในชุมชนของเรา สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมี คน มีส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนมากขึ้นร่วมพูดคุยวางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่1 ในวันที่11 พฤษภาคม2559มอบหมายภาระกิจ ในการติดต่อวิทยากร การเตรียมอาหาร การจัดการลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์ใ้ห้ตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม
 • ผลลัพธ์
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒ์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-ไม่มี

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกับทีม สจรส มอและพี่เลี้ยง26 มีนาคม 2559
26
มีนาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมเรียนรู้การถอดบทเรียนโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน
 • อาจารย์ อภิวัฒน์ไชยเดช กล่าวทักทายต้อนรับพูดคุยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้เพื่อพื้นที่ทราบว่า หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้วประมาณ 6 เดือนในพิ้นที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง เช่น คน สภาพแวดล้อม ในชุมชน ระบบการทำงานกระบวนการต่างๆ
 • อาจารย์ กำไล สมรักษ์ พูดคุยชี้แจงเพิ่มเติ่ม และให้ทุกพื้นที่ช่วยกันสรุป ทุกคนแล้วนำมารวมเป็นของพื้นที่ตนเอง ส่งให้พี่เสี้ยง เพื่อให้พี่เลี้ยงช่วยกันสรุปผลการแปลงเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ สรุปภาพรมของพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พี่เลี้ยงช่วยกันแนะนำการเขียนรายงานในเวปคนใต้สร้างสุข และวิธีการถ่ายภาพ ลงภาพ
 • ตรวจความสมบูรณ์ในการบันทึกข้อมูลโครงการ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิตคณะกรรมการโครงการจำนวน 2 คน ร่วมแลกปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ผลการถอดบทเรียนของพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงคือ คน มีการทำงานเป็นทีม เข้าใจปัญหาของตนเอง ร่วมทำแผน ร่วมเรียนรู้ ร่วมทำกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การใช้สารเคมีลดลง หันมาใช้สารชีวภาพแทนปรับเปลี่ยนการใช้จ่าย หันมาทำอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงปลา ปลูกผักในส่วนสภาพแวดล้อม เกิดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม ในส่วนของกระบวน มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือนมีกติกาของชุมชนคณะกรรมการ มีความเข้าใจในการลงรายงาน ได้มีความรู้ในการเขียนบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
 • ผลลัพธ์ คณะกรรมการมีความเข้าในกิจกรรมการถอดบทเรียน สามารถถอดบทเรียนได้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและเลขานุการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 69 มีนาคม 2559
9
มีนาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดสภาผู้นำมีกระบวนการบริหารจัดการของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งผู้นำกลุ่มต่าง ๆลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 • ร่วมกันพูดคุยถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการและ ดำเนินการในกิจกรรมอื่นของโครงการ เช่นการปลูกพืช เพื่อหาทิศทางร่วมในการพัฒนา หมู่บ้าน
 • ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปและมอบหมายตัวแทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกับทีม สจรส มอและพี่เลี้ยงในวันที่ 26 มีนาคม2559ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 คน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการรวมทั้งกลุ่มต่างๆจำนวน 20 คน ร่วมกันพูดคุยถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการและ ดำเนินการในกิจกรรมอื่นของโครงการ เช่นการปลูกพืช เพื่อหาทิศทางร่วมในการพัฒนา หมู่บ้านร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปและมอบหมายตัวแทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกับทีม สจรส มอและพี่เลี้ยงในวันที่ 26 มีนาคม2559ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 คน โดยมอบหมายผู้ใหญ่บ้านและเลขาโครงการ
 • ผลลัพธ์ คณะกรรมการเกิดความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ และเกิดแนวทางร่วมในการดำเนินงาน เกิดความสามัคคีในชุมชนมีตัวแทนเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีม สจรส มอ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการสภาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านเดิม และปราชญ์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อภิว้ฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการตรวจสอบเอกสาร15 กุมภาพันธ์ 2559
15
กุมภาพันธ์ 2559รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบกรณ๊การลงนามด้วยตนเองและการตรวจสอบเอกสาร

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบโครงการ  และพี่เลี้ยง ได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อทำการตรวจสอบระบบรายงาน และการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงได้สอบถามกรณีการที่ ทาง สจรส แจ้งว่า ทาง โครการลงลายมือชื่อเอง และการดำเนินงานยังขาดความสมบูรณ์ จากการสอบถาม และพูดคุยถึงสาเหตุ ผู้รับผิดชอบโครงการให้การว่าในวันตรวจเอกสารของ สจรส วันที่ 14กพ 59ได้ไปแอบได้ยินการเสนอแนะของ เจ้าหน้าที่ สจรส ว่า ให้ลงลายมือชื่อให้ครบในกิจกรรมทุกกิจกรรม เมื่อมาสำรวจของตนเองพบว่ารายชื่อยังไม่ครบยังขาดสองกิจกรรม กิจกรรมละ 5-10ราย จึงดำเนินการไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และรับปากว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ส่วนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินกิจกรรมครบทุกกิจกรรม แต่การเก็บรูปถ่าย และเอกสารไม่สมบูรณ์ พี่เลี้ยงแนะนำตั้งแต่ต้น แต่ทาง คก ก็ไม่สามารถทำได้ครบถ้วน วันนี้ได้มีการรวมเอกสารเป็นรายกิจกรรม จนครบสรุปการดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เลขานุการเข้าใจขั้นตอนและความหมายในเรื่องของการเตรียมเอกสาร การจัดทำเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ และ เลขานุการโครการจำนวน 5  คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการลงนาม  ได้ทำการชี้แจง บอกกล่าว แนะนำเป็นที่เข้าใจตรงกัน  และเอกสารวันที่ลงไปตรวจสอบ ดูไม่ออกว่า กิจกรรมไหน ฉบับไหนที่มีปัญหา แก้ไขโดยการให้ความรู้ชี้แจง

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

การตรวจสอบ การลงความเห็นของ  ผู้ตรวจสอบ จาก สสส กรณีเกิดปัญหาในการดำเนินงานควรเรียกพี่เลี้ยงเข้ามาร่วมชี้แจง ด้วยกับพื้นที่เพราะร่วมอยู่ด้วยตลอดเวลา  ไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว พี่เลี้ยงเพิ่งทราบจาก ผลสรุปของการตรวจสอบ  และประเด็นที่มาที่ไปของปัญหาควรมอง ให้หลายแง่มุม ว่าจงใจกระทำผิดหรือไม่เข้าใจ เช่นเจ้าหน้าที่ถามว่า เขียนเองหรือไม่ ผู้รับผิดชอบตอบว่า ใช่ ซึ่งหากจงใจทุรจริตแล้ว ไม่มีทางยอมรับ แต่ด้วยความซื่อ ไม่เข้าใจกระบวนการดังกล่าว เพียงแต่ได้ยินว่า "ลงให้ครบ"เลยตัดสินใจทำลงไปโดยไม่ปรึกษาพี่เลี้ยง  การแก้ไขของพี่เลี้ยง รายชื่อที่ขาดไปจำนวน 15 รายชื่อ เอาตามความจริง เช่นกลุ่มเป้าหมาย 100  คน มาจริง 90  คน  ก็ลงนามแค่ 90

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

หากสงสัยในการดำเนินงานให้ปรึกษาพี่เลี้ยงก่อนดำเนินงานในกิจกรรมที่ไม่แน่ใจ

การจัดทำรายงานปิดงวด 1และคืนเงินเปิดบัญชี13 กุมภาพันธ์ 2559
13
กุมภาพันธ์ 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดงวด การเบิกจ่ายในโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ลงทะเบียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในงวดที่1
 • สรุปผลการจัดกิจกรรมงวดที่ 1
 • บันทึกรายงาน
 • พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
 • สจรส มอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการจำนวน 2 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรมงวดที่1 พร้อมจัดทำรายงานปืดงวด และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆโดยสจรส มอและพี่เลี้ยง
 • ผลลัพธ์ การจัดกิจกรรมในงวดที่1 ครบทุกกิจกรรมตามแผน แต่ในบางกิจกรรมลงภาพถ่ายไม่เรียบร้อยให้ดำเนินการดูภาพที่คณะกรรมการได้ถ่ายไว้มาลงให้เรียบร้อย ใบลงทะเบียนไม่สมบรูณ์
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการการทำงาน 2 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 59 กุมภาพันธ์ 2559
9
กุมภาพันธ์ 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อนัดชี้แจงคณะกรรมการเพื่อร่วมกันเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาในการทำงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ร่วมลงทะเบียน
 • เจ้าของโครงการพูดคุย การจัดกิจกรรมในงวดที่1 สรุปรายจ่าย และผลการดำเนินกิจกรรม
 • ร่วมกันตรวจสอบเอกสารรายงานหลักฐานต่างๆในรายกิจกรรมเตรียมปิดงวด1
 • มอบหมายภาระกิจ มาประชุมรวมปิดงวด กับ สจรส มอ โดยมอบผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม
 • จากการตรวจสอบเอกสารมีเอกสารบางกิจกรรมยังไม่สมบรูณ์ มอบทีมงานช่วยการดำเนินการในเรียบร้อย เช่นใบลงทะเบียนใบสำคัญรับเงิน ภาพถ่าย
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการจำนวน 20 คน ร่วมพูดคุยกิจกรรมที่ดำเนินการไปในงวดที่1 จะดำเนินการปิดงวดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีเอกสารบางกิจกรรมยังไม่สมบรูณ์ ให้คณะกรรมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข และมอบผู้ใหญ่บ้าน เลขา นำเอกสารไปให้ ทีมงานจาก สจรส มอ ตรวจในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผลลัพธ์ การจัดกิจกรรมในงวดที่1 ครบทุกกิจกรรมตามแผน แต่ในบางกิจกรรมลงภาพถ่ายไม่เรียบร้อยให้ดำเนินการดูภาพที่คณะกรรมการได้ถ่ายไว้มาลงให้เรียบร้อย ใบเสร็จยังเขียนไม่สมบรูณ์ บางใบเจ้าของโครงการยังไม่ได้เซ็นให้เหรัญญิกดำเนินการให้เจ้าของโครงการเซ็นให้เรียบร้อย ใบลงทะเบียน บางกิจกรรมคนเข้าร่วมกิจกรรมยังไม่ได้เซ็นครบทุกคน มอบเลขาให้คนเข้าร่วมกิจกรรมเซ็นให้ครบ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

-วัยทำงาน 20 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เอกสารในบางกิจกรรมยังไม่เรียบร้อย มอบหมายผู้รับผิดชอบรีบดำเนินการ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

พี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานตรวจสอบเอกสารเตรียมปิดงวด9 กุมภาพันธ์ 2559
9
กุมภาพันธ์ 2559รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานตรวจสอบเอกสารเตรียมปิดงวด

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการโครงการและพี่เลี้ยง ได้มาพบป่ะและนัดแนะกันเรื่องการเตรียมปิดหลักฐานโครงการในงวดที่ 1

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิตพี่เลี้ยงโครงการและ เจ้าของโครงการ มาพบป่ะกันเพื่อทำการพูดคุยแก้ปัญหากัน 1ครั้ง ผลลัพธฺ์ ผู้รับผิดชอบโครงการเกิดความเข้าใจในการดำเนินงานเตรียมปิดงวดโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการจำนวน 2คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

พบปัญหาเรื่อง การลงรายงาน การเขียนรายงานไม่สมบูรณ์ครบถ้วน การลงรูปภาพไม่สอดคล้อง และจำนวนน้อย หลักฐานการลงนามาร่วมกิจกรรม ยังขาดหลายกิจกรรมพี่เลี้ยงได้ทำการจดบันทึกรายการและมอบให้ไว้เพื่อจัดเตรียมหลักฐานให้ครบ การเก็บเอกสาร ไม่เป็นระเบียบอยากต่อการค้นหา ได้แนะนำให้แยกเอกสารเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการค้นหา

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

 

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

เอกสารการเงินการจ่ายเงินทุกกิจกรรมครบถ้วนถูกต้องก่อน วันที่ 14กพ 59

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 49 มกราคม 2559
9
มกราคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรม วางแผนการทำกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการสภาชุมชน ร่วมลงทะเบียน ประชุม
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่าวทักทาย พูดคุยการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาคือกิจกรรม เจาะเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนซึ่งเจาะเลือดกลุ่มเป้าหมายไปจำนวน 100 คน สรุปผลการจัดกิจกรรม ผลการเจาะเลือดมีกลุ่มเสี่ยงจำนวน 12 คนและกลุ่มไม่ปลอดภัยจำนวน 2 คน มอบหมายให้คณะกรรมช่วยติดตามการปฏิบัติตนในการลดการใช้สารเคมีและการป้องกันที่ถูกวิธีเช่นการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีและการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน พร้อมทั้งการใช้สมุนไพรที่ทางการแพทย์ยอมรับล้างสารพิษ
 • เหรัญหิกชี้แจงรายกิจกรรมเจาะเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน และเยาวชน
 • ร่วมพูดคุยเรื่องอื่นๆของชุมชน คือ การใช้สารเคมีของเกษตรกร ในการทำการเกษตร วางแผนพูดคุยให้ครัวเรือนที่ทำการเกษตรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะกรรมการจำนวน 20 คน ร่วมสรุปผลการจัดกิจกรรมเจาะเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนซึ่งเจาะเลือดกลุ่มเป้าหมายไปจำนวน 100 คน สรุปผลการจัดกิจกรรม ผลการเจาะเลือดมีกลุ่มเสี่ยงจำนวน 13 คนและกลุ่มไม่ปลอดภัยจำนวน 2 คน มอบหมายให้คณะกรรมช่วยติดตามการปฏิบัติตนในการลดการใช้สารเคมีและการป้องกันที่ถูกวิธีเช่นการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีและการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน พร้อมทั้งการใช้สมุนไพรที่ทางการแพทย์ยอมรับล้างสารพิษ ร่วมพูดคุยเรื่องอื่นๆของชุมชน คือ การใช้สารเคมีของเกษตรกร ในการทำการเกษตร วางแผนพูดคุยให้ครัวเรือนที่ทำการเกษตรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ
 • คณะกรรมการวางแผนดูแลกลุ่มที่มีผลการตรวจเลือดในระดับเสี่ยง และระดับไม่ปลอดภัย
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการทำงาน 20 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เจาะเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน จำนวน 2ครั้งห่างกัน 6 เดือน เจาะเลือดเยาวชนจำนวน 20 คน เพื่อเจาะเลือดหาารเคมีตกค้าง(ครั้งที่ 1)20 ธันวาคม 2558
20
ธันวาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนลดการใช้สารเคมีและมีสุขภาพดีมีรายได้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน เยาวชน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม การเจาะเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกลุ่มตัวแทนครัวเรือนและเยาวชน
 • ผู้ใหญ่กล่าวทักทายพูดคุย การทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คนในชุมชนทราบถึงระดับสารเคมีที่ตกค้างในเลือดก่อนดำเนินกิจกรรมและจะเจาะอีกครั้งห่างกันหกเดือนเพื่อเปลี่ยนผลการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีที่ตกค้างในกระแสเลือดหลังการจัดกิจกรรมตามโครงการโดยกลุ่มเป้าที่ตั้งไว้ คือตัวแทนครัวเรือนจำนวน 80 คน เยาวชน 20 คน
 • ทำการเจาะเลือดกลุ่มเป้าหมายตรวจสารเคมีตกค้าง
 • ร่วมแปรผล และรับทราบผลสารเคมีตกค้าง
 • ร่วมรับฟังผลสรุปการเจาะเลือดหาสารเคมีตกค้าง ในกลุ่มเป้าหมาย100 คน
 • อสม แนะนำการปฏิบัติตนของคนกลุ่งเสี่ยงและไม่ปลอดภัยให้หยุดการสัมผัสโดยหยุดการใช้สารเคมีและสวมอุปกรณ์ป้องกันถ้ามีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี ใช้สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ในการล้างพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิตกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมการเจาะเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้างและได้รับการเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีตกค้าง โดย อสม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาร่วมเป็นพี่เลี้ยง พร้อมสรุปผลการตรวจ และแนะนำการปฏิบัติในรายที่มีความเสี่ยงและอันตราย
 • ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายได้รับการเจาะเลือดการหามารเคมีตกค้าง จาก อสมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ผลการตรวจ
 1. ปกติจำนวน30คน
 2. ปลอดภัย จำนวน55 คน
 3. มีความเสี่ยง จำนวน13คน
 4. ไม่ปลอดภัย จำนวน2คน

อสม แนะนำการปฏิบัติตนของคนกลุ่งเสี่ยงและไม่ปลอดภัยให้หยุดการสัมผัสโดยหยุดการใช้สารเคมีและสวมอุปกรณ์ป้องกันถ้ามีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี ใช้สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ในการล้างพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

-เด็กวัยเรียน 20 คน -วัยทำงาน 80 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สร้างครัวเรือนแกนนำเกษตรอินทรีย์ "แปลงผักปลอดสารพิษ"15 ธันวาคม 2558
15
ธันวาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนบ้านปากเปียดลดการใช้สารเคมีและสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาร่วมประชุม ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันจัดการสาธิตการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีในชุมชน จำนวน 3 แปลง ในชุมชนบ้านปากเปียดเพื่อการเรียนรู้ให้กลุ่มและสมาชิกปลูกผักไร้สารเคมี

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • เกิดการสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษต้นแบบในชุมชน จำนวน 3 แปลง
 • เกิดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน
 • เกิดการเรียนรู้เพื่อขยายผลในชุมชน

ผลลัพธ์

 • ชุมชนมีแปลงผักปลอดสารพิษของชุมชน จำนวน 3 แปลง ซึ่งเป็นการเอาที่ดินว่างเปล่าในชุมชนมาใช้ประโยชน์
 • ได้ความรู้จากการสาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้ที่ดินว่างเปล่านำมาทำประโยชน์แก่ชุมชนซึ่งเกิดผลดีสำหรับครัวเรือนในชุมชน
 • เตรียมขยายผลให้กว้างขึ้น ตามครัวเรือนในชุมชน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

-วัยทำงาน 60 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นายอภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 39 ธันวาคม 2558
9
ธันวาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ร่วมพูดคุยปัญหาของชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการสภาชุมชน ร่วมลงทะเบียน ประชุม
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่าวทักทาย พูดคุยการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไข
 • เจ้าของโครงการ สรุปผลการจัดกิจกรรม และให้เหรัญหิกชี้แจงรายจ่ายในแต่ละกิจกรรม
 • ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปคือ สร้างครัวเรือนแกนนำเกษตรอินทรีย์ แปลงผักปลอดสารพิษ
 • มอบหมายภาระกิจ และประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
 • ร่วมพูดคุยเรื่องอื่นๆของชุมชน คือ การดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดเพราะช่วงนี้มีวัยรุ่นที่มักรวมกุ่มกันไปดื่มน้ำกระท่อม โดยให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบเห็นบุตรหลานใครไปมั่วสุ่มกันดื่มน้ำกระท่อมให้ช่วยกันแจ้งผู้ปกครองให้ทราบมอบผู้ใหญ่บ้านพูดคุยในเวที่การจัดประชุมของชุมชนเพื่อร่วมหาแนวทางป้องกัน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สภาผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสภา จำนวน 20 คน ร่วมพูดคุยกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาร่วมสรุปปัญหาในการจัดกิจกรรม คือคนมาร่วมกิจกรรมไม่ตรงเวลาที่นัดหมาย มาสาย มอบหมายผู้ประชาสัมพันธ์ให้แจ้งกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมก่อนเวลาสัก20 นาที่ เช่นถ้าจัดกิจกรรม9.30 น ให้นัดเวลา9.00น ร่วมวางแผนการจัดการกิจกรรมสร้างครัวเรือนแกนนำเกษตรอินทรีย์ แปลงผักปลอดสารพิษ มอบหมายภาระกิจการจัดกิจกรรมร่วมพูดคุยเรื่องอื่นๆของชุมชน คือ การดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดเพราะช่วงนี้มีวัยรุ่นที่มักรวมกุ่มกันไปดื่มน้ำกระท่อม โดยให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบเห็นบุตรหลานใครไปมั่วสุ่มกันดื่มน้ำกระท่อมให้ช่วยกันแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ มอบหมายผู้ใหญ่บ้านพูดคุยในเวที่การจัดประชุมของชุมชนเพื่อร่วมหาแนวทางป้องกัน
 • ผลลัพธ์ คณะสภาผู้นำรับทราบภาระกิจในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปคือสร้างครัวเรือนแกนนำเกษตรอินทรีย์ แปลงผักปลอดสารพิษ วางแผนการดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด วางแผนแก้ไขปัญหาการมาร่วมกิจกรรมช้าไม่ตรงเวลา
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

อบรมการเขียนรายงานและจัดทำเอกสารการเงิน หักภาษี ณ ที่จ่าย7 ธันวาคม 2558
7
ธันวาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการโครงการรับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน การเขียนรายงานต่างๆได้ถูกต้อง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังคำชี้แจงการเขียนรายงาน
 2. อาจารย์ กำไล ชี้แจงการเขียนรายงานและเครื่องสำรวจการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาเขียนเป็นรายงาน
 3. อาจารย์ สุทธิพงศ์ ชี้แจงรายงานการเงิน และการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง
 4. ทีมงานจาก สจรส มอ พร้อมพี่เลี้ยงช่วยกันตรวจสอบเอกสารพร้อมแนะนำการเขียนรายงานและการจัดทำเอกสารที่ถูกต้อง
 5. บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติในวันนี้ผ่าน เวป คนใต้สร้างสุข พร้อมเขียนใบสำคัญรับเงินค่าเดินทาง
 6. จากการตรวจสอบเอกสารบางอย่างต้องแก้ไขเพิ่มเติมเช่นรายละเอียดการเขียนใบสำคัญรับเงิน และพี่เลี้ยงแนะนำให้จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบในแต่ละกิจกรรม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 2 คน เข้าร่วมเรียนรู้ในการเขียนรายงานและการจัดทำเอกสารการเงิน
 • ผลลัพธ์ คณะทำงาน เข้าใจในการเขียนรายงานและการจัดทำเอกสารการเงิน การ หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ในค่าเช่า ค่าตอบแทนและค่าจ้างการเขียนหลักฐานแสดงการใช้เงินในกิจกรรมต่างๆการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บคนใต้สร้างสุข
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ จำนวน2 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่พบปัญหา

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคบ้านปากเปียด15 พฤศจิกายน 2558
15
พฤศจิกายน 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมคุ้มครองผู้บริโภคบ้านปากเปียด

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน ร่วมลงทะเบียน
 • ผู้ใหญ่บ้านพูดคุยการดำเนินกิจกรรมของการที่ผ่านมา และชี้แจงการทำกิจกรรมในครั้งนี้คือการจัดตั้งกลุ่ม/ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคบ้านปากเปียค
 • รับสมัครสมาชิกกลุ่ม คุ้มครองผู้บรืโภค จากตัวแทนครัวเรือน
 • จัดตั้งกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกันวางแผน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำแผนกิจกรรมการทำงานเพื่อต้องการเฝ้าระวัง การตรวจการใช้สารเคมีในชุมชน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 100 คน จัดเวทีจัดตั้งกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครสมาชิกกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 55 คน โดยกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค ทำหน้าที่เฝ้าระวังด้านการใช้สารเคมีในชุมชน
 • ร่วมกันวางแผน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคุ้มครองผู้บริโภคจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและความเจริญทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารทำให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องเช่นการบริโภคอาหารสำเร็จรูปการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่สามารถป้องกันได้ การช่วยกันดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ทำให้เรามีชีวิตที่ปราศจากโรคได้ เช่น การกินอาหารที่ปรุงเอง ไม่ใช้วัตถุดิบที่ห้ามใช้ใส่อาหารเช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม และการซื้ออาหารต้องดูวันผลิตวันหมดอายุเพื่อป้องกันอาหารเป็นพิษ ฯลฯ
 • ร่วมทำแผนกิจกรรมการทำงานเพื่อต้องการเฝ้าระวัง การตรวจการใช้สารเคมีในชุมชน มีแผนการเฝ้าระวัง คือ การตรวจสุขภาพทั่วไปเพื่อหาระดับสารเคมีตกค้างในเลือดของ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

-วัยทำงาน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นาย อภิวัฒน์ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2 9 พฤศจิกายน 2558
9
พฤศจิกายน 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงการทำงานหรือแก้ไขปัญหาในดำเนินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการสภาชุมชน ร่วมลงทะเบียน ประชุม
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่าวทักทาย พูดคุยการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
 • เจ้าของโครงการ สรุปผลการจัดกิจกรรม และให้เหรัญหิกชี้แจงรายจ่ายในแต่ละกิจกรรม และการจัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆในแต่ละกิจกรรม
 • ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปคือ การตั้งกลุ่มชมรมคุ้มครองผู้บริโภคบ้านปากเปียค
 • มอบหมายภาระกิจ และประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
 • ร่วมพูดคุยเรื่องอื่นๆของชุมชน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการจำนวน 20 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาคือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ให้คณะกรรมการช่วยกันในการจัดทำเอกสารหลักฐานเหรัญหิกชี้แจงรายจ่ายในแต่ละกิจกรรม และการจัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆในแต่ละกิจกรรม ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปคือ การตั้งกลุ่มชมรมคุ้มครองผู้บริโภคบ้านปากเปียด มอบหมายภาระกิจ และประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ ร่วมพูดคุยเรื่องอื่นๆของชุมชน เช่น เรื่องภาวะเศรษฐกิจที่รายรับน้อยกว่ารายจ่าย และวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
 • ผลลัพธ์ คณะกรรมการรับทราบผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาพร้อมรายจ่ายในแต่ละกิจกรรมและ รับทราบภาระกิจที่จะจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปคือกิจกรรมการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

-วัยทำงาน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์25 ตุลาคม 2558
25
ตุลาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อนำความรู้ในชุมชนมาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรในชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน ร่วมลงทะเบียนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทำเกษตรอินทรีย์
 • เจ้าของโครงการชี้แจงการทำกิจกรรมในวันนี้ คือเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ โดยปราชญ์ชุมชนและวิทยากรจากพัฒนาชุมชน แนะนำวิทยากร
 • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำเกษตรอินทรีย์โดยปราชญ์ชุมชนพูดคุย จากประสบการณ์และภูมิปัญญาดังเดิมและร่วมกันสรุปเป็นองค์ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านปากเปียค
 • มอบหมายตัวแทนครัวเรือน ทำเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือนตามกติกา และนัดพบกันอีกเดือนละ1 ครั้งเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการตัวแทนครัวเรือนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จำนวน 50 คน ร่วมเวทีการทำเกษตรอินทรีย์โดยปราชญ์ชุมชนและวิทยากรจากพัฒนาชุมชน ตัวแทนมีความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ เช่น การใช้ทรัพยากรดินโดยไม่คำนึงถึงผลเสียของการใช้สารเคมีก่อให้เกิดความไม่สมดุลย์ในแร่ธาตุและกายภาพของดินทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินสูญหาย มีผลกระทบมากมายเกิดปัญหาทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาผลผลิตก็ตกต่ำลงทำให้ตัวเกษตรกรมีหนี้สิน การทำเกษตรอินทรีย์จึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยเกษตรในการแก้ปัญหา จากประสบการณ์ในการใช้สารอินทรีย์ในการทำเกษตร ทำให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่า ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยไม่มีสารพิษ ต้นทุนในการผลิตน้อยลง คุณภาพชีวิตดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยการหันมาใช้สารอินทรีย์ ที่ผลิตเอง เช่น ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพที่ใช้ฆ่าแมลง หรือปลูกพืชที่ไล่แมลงในแปลงผัก
 • ผลลัพธ์ เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรี และได้องค์ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกพืชผักอินทรีปลอดสารพิษในชุมชน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

-วัยทำงาน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในชุมชน20 ตุลาคม 2558
20
ตุลาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งแบ่งกลุ่มทำหน้าที่ดำเนินงานให้สะดวกในการทำเกษตรอินทรี

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน ร่วมลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งกลุ่มอินทรีย์ในชุมชน
 • เจ้าของโครงการชี้แจงกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในวันนี้คือการเรียนรู้โทษพิษภัยของสารเคมีและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผํใช้และคนที่รับประทานพืชผักที่ใช้สารเคมี รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดย วิทยากร จากพัฒนาชุมชน พร้อมแนะนำวิทยากร
 • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โทษพิษภัยของสารเคมีและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผํใช้และคนที่รับประทานพืชผักที่ใช้สารเคมี รวมทั้งสภาพแวดล้อม
 • รับสมัครครัวเรือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ได้สมาขิก สมัครเข้าร่วมจำนวน 50 ครัวเรือน
 • ร่วมกันสร้างกติกาของกลุ่ม และนัดพบปะเดือนละ 1 ครั้ง

 • แบ่งกลุ่มทำหน้าที่รับผิดชอบในการทำเกษตรอินทรีเพื่อการปฎิบัติงานสะดวก

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการ ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 100 คน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โทษพิษภัยของสารเคมีและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้และคนที่รับประทานพืชผักที่ใช้สารเคมี รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดย วิทยากร จากพัฒนาชุมชน รับสมัครครัวเรือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ทำให้เกิดกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีในชุมชน มีสมาขิก จำนวน 50 ครัวเรือน และร่วมกันสร้างกติกาของกลุ่มโดยการนัดพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเดือนละ 1 ครั้ง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

-วัยทำงาน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

รวมชี้แจงวัตถุประสงค์ โครงการกับผู้รับผิดชอบโครงการ และ คณะกรรมการหมู่บ้าน19 ตุลาคม 2558
19
ตุลาคม 2558รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมประชุมชีแจง ร่วมกับคณะกรรมการโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ กับคณะกรรมการโครงการ และร่วมซักถาม ตอบข้อปัญหา แก่ตัวแทนครัวเรอนที่มาร่วม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการโครงการ และตัแทนครัวเรือนที่เข้าร่วม เข้าใจในแนวทางการดำเนินงานโครงการ  และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินงานทุกกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

จัดตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการโครงการ19 ตุลาคม 2558
19
ตุลาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงให้คนในชุมชนทราบถึงวัตถุประสงค์ในการทำงาน งบประมาณในโครงการ กิจกรรมที่ต้องทำในโครงการที่จะทำร่วมกันตลอดจนจบโครงการและเกิดสภาผู้นำชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ตัวแทนครัวเรือน คณะทำงาน ร่วมลงทะเบียน
 • ผู้ใหญ่บ้าน พี่เลี้ยงโครงการ กล่าวทักทาย พูดคุย ที่มาของโครงการ
 • เจ้าของโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์งบประมาณ ที่ได้รับสนับสนุน จาก สสส การดำเนินงานของโครงการ และกิจกรรมที่ร่วมกันดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
 • รับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการเพิ่ม จำนวน 15 คน รวมกับคณะทำงานโครงการ 5 คน
 • พี่เลี้ยงชี้แจง วัตถุประสงค์ ที่มาของโครงการเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้ทุกคนร่วมกันดำเนินกิจกรรมและร่วมกันตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ตัวแทนครัวเรือนคณะทำงาน จำนวน 100 คน ร่วมรับฟังคำชี้แจง วัตถุประสงค์ งบประมาณ กิจกรรมของโครงการ และคัดเลือก คณะทำงานเพิ่ม พี่เลี้ยงร่วมพูดคุยเพิ่มเติ่ม และให้ช่วยกันดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
 • มีคณะกรรมการ/สภาผู้นำ จำนวน 20 คน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน
 • ตัวแทนครัวเรือนรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งมุ่งหวังให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยการบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ และปลอดภัยจากสารเคมี งบประมาณ ที่ได้รับสนันสนุน พร้อมกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกันตลอดโครงการ เป็นระยะเวลา 1 ปี
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน คณะกรรมการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 15 ตุลาคม 2558
15
ตุลาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดละเลิกบุหรี่

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ ตามรูปแบบและขนาดตามที่ สสส กำหนด เพื่อติดในสถานที่จัดกิจกรรมของการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิตมีป้ายเขตปลอดบุหรี่ ตามมตราฐานที่ สสสกำหนด จำนวน 1 ป้ายติดในสถานที่จัดทำกิจกรรมของโครงการ
 • ผลลัพธ์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีการสูบบุหรี่ ในเวลาการจัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเกิดจิตสำนึก งดสูบบุหรี่ในวันจัดกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการ 2 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่พบปัญหาในการทำงาน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 1 9 ตุลาคม 2558
9
ตุลาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมวางแผนจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาในการทำงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • คณะกรรมการร่วมลงทะเบียน
 • เจ้าของโครงการชี้แจง วัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส
 • ให้คณะทำงานช่วยกันทบทวนแผนปฏิทินโครงการและร่วมกันปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
 • พุดคุยปัญหาในชุมชนเรื่อง ภาระหนี้สินของครัวเรือน เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำและร่วมกันวางแผนแก้ไขโดยมอบผู้ใหญ่พูดคุยในเวที่ประชุมชาวประจำเดือนในเรื่อง การใช้จ่ายอย่างประหยัด การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเช่น ค่าหวย ค่าเหล้า
 • มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมวันจัดประชุมชี้แจงโครงการให้ชาวบ้านได้รับทราบ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต คณะกรรมการจำนวน 20 คนร่วมประชุมรับรู้วัตถุประสงค์ของโครงการงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก สสส กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในชุมชน ร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรม พุดคุยปัญหาในชุมชนเรื่อง ภาระหนี้สินของครัวเรือน เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำและร่วมกันวางแผนแก้ไขโดยมอบผู้ใหญ่พูดคุยในเวที่ประชุมชาวประจำเดือนในเรื่อง การใช้จ่ายอย่างประหยัด การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเช่น ค่าหวย ค่าเหล้า
 • ผลลัพธ์ คณะกรรมการ รับทราบรับรู้วัตถุประสงค์ของโครงการงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก สสส กิจกรรมต่างๆที่ต้องดำเนินการในชุมชน และบทบาทหน้าที่พร้อมภารกิจที่จะต้องร่วมกันดำเนินการ วางแผนแก้ไขโดยมอบผู้ใหญ่พูดคุยในเวทีประชุมชาวบ้านประจำเดือนในเรื่อง การใช้จ่ายอย่างประหยัด การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าหวย ค่าเหล้า
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

-วัยทำงาน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ปฐมนิเทศโครงการ ชุมชนน่าอยู่ ปี 25583 ตุลาคม 2558
3
ตุลาคม 2558รายงานจากพื้นที่ โดย นายสำราญ เดชารัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรม และการบริหารจัดการโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • รับฟังแนวทางการบริหารจัดการโครงการจาก ผส.ดร.พงเทพษ์ และทีมงานของคนใต้สร้างสุข
 • ตัวแทน จาก สจรส มอ บรรยายและแนะนำขั้นตอนในการลงกิจกรรมของโครงการ การปรับตัวชี้วัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ปรับกิจกรรมให้ตอบตัวชี้วัด กิจกรรมที่จะต้องลงมีดังต่อไปนี้กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมชี้แจงชุมชนในการดำเนินงานทุกครั้งต้องแนบรายงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนและพี่เลี้ยงในลงไปช่วยในการปิดงวดแต่ละครั้ง พร้อมทั้งตัวแทนจะ สจรส.มอ. ไปช่วยตรวจสอบความถูกต้องหลังจากทำงานไป 2 เดือน ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย สสส. เป็นผู้จัด
 • อ.กำไล ชี้แจงกิจกรรมที่จะต้องทำ เช่น เตรียมทีม เตรียมกิจกรรม เตียมคนช่วยงาน เพื่อเริ่มต้นการทำงานให้สำเร็จ
 • อ.สุดา ชี้แจงการเงินการลงรายละเอียดและเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
 • ทีมสจรส มอ แนะนำเทคนิคการถ่ายภาพที่ดี แนะนำชี้แจงการลงข้อมูลในโปรแกรมและฝึกปฏิบัติการลงรายงานในเวปคนใต้สร้างสุข จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดโครงการ จนเสร็จ และ บันทึกกิจกรรมวันปฐมนิเทศ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิตคณะทำงานเข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการ จำนวน 2 คน รับฟังการบริหารจัดการโครงการ สสส เรียนรู้การจัดทำรายงานต่างๆรายงานการเงิน การลงทะเบียน การเบิกจ่ายงบในแต่ละกิจกรรม การจัดทำรายงานผ่านเวปคนใต้สร้างสุข
 • ผลลัพธ์คณะทำงานทราบและเข้าใจการบริหารจัดการโครงการ สสส สามารถจัดทำรายงานต่างๆได้ และบันทึกรายงานผ่านเวปคนใต้สร้างสุขได้
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ร่วมฟังแนวทางและจุดมุ่งหมายพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-