วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ ชุมชนน่าอยู่ ปี 2558 2 1,700.00 1,700.00
9 ต.ค. 58 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 1 20 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
19 ต.ค. 58 จัดตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการโครงการ 100 12,500.00 12,500.00
20 ต.ค. 58 ตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในชุมชน 100 13,200.00 13,200.00
25 ต.ค. 58 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ 50 8,200.00 8,200.00
9 พ.ย. 58 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2 20 1,000.00 1,000.00
15 พ.ย. 58 จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคบ้านปากเปียด 100 12,600.00 12,600.00
7 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและจัดทำเอกสารการเงิน หักภาษี ณ ที่จ่าย 2 960.00 850.00
9 ธ.ค. 58 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3 20 1,000.00 1,000.00
15 ธ.ค. 58 สร้างครัวเรือนแกนนำเกษตรอินทรีย์ "แปลงผักปลอดสารพิษ" 60 9,400.00 9,400.00
20 ธ.ค. 58 เจาะเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน จำนวน 2ครั้งห่างกัน 6 เดือน เจาะเลือดเยาวชนจำนวน 20 คน เพื่อเจาะเลือดหาารเคมีตกค้าง(ครั้งที่ 1) 100 13,000.00 13,000.00
9 ม.ค. 59 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 4 20 1,000.00 1,000.00
9 ก.พ. 59 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 5 20 1,000.00 1,000.00
13 - 14 ก.พ. 59 การจัดทำรายงานปิดงวด 1และคืนเงินเปิดบัญชี 2 1,800.00 1,800.00
9 มี.ค. 59 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 6 20 1,000.00 1,000.00
26 มี.ค. 59 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกับทีม สจรส มอและพี่เลี้ยง 2 850.00 850.00
9 พ.ค. 59 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 7 20 1,000.00 1,000.00
14 พ.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่1 100 13,600.00 13,600.00
9 มิ.ย. 59 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 8 20 1,000.00 1,000.00
18 มิ.ย. 59 เจาะเลือดหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกลุ่มตัวแทนครัวเรือน (ครั้งที่ 2) 100 13,000.00 13,000.00
25 มิ.ย. 59 ทำประชาพิจารณ์ข้อตกลงในชุมชน 100 12,000.00 12,000.00
9 ก.ค. 59 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 9 20 1,000.00 1,000.00
10 ก.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนครั้งที่2 100 12,600.00 12,600.00
23 ก.ค. 59 ส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 100 14,800.00 14,800.00
29 ก.ค. 59 ส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทในการทำสื่อชุมชน 100 12,000.00 12,000.00
5 ส.ค. 59 จัดมหกรรมสุขภาพ "คนปากเปียดสุขภาพดี" 150 16,600.00 16,600.00
9 ส.ค. 59 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 10 20 1,000.00 1,000.00
13 ส.ค. 59 ถอดบทเรียน เสนอแนะ และประเมินผล 100 12,500.00 12,500.00
27 ส.ค. 59 สรุปผลโครงการ 50 7,000.00 7,000.00
3 - 4 ก.ย. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามตรวจเอกสาร 2 850.00 850.00
3 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใตั 2 3,364.00 3,364.00
8 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3 2,000.00 2,000.00
14 - 15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานปิดโครงการ 2 476.00 686.00
รวม 1,629 206,000.00 34 206,100.00