stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03927
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง จรรจิรา เกตุแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,098 0305635
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายมนูญ พลายชุม
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสหกรณ์ ม.3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.174308044821,99.522853195623place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 10 ก.พ. 2559 1 ก.ย. 2558 10 ก.พ. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 11 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,480.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง
 1. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
 2. การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น
2 เพื่อให้ประชาชนลดหนี้ครัวเรือน
 1. มีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม 40 ครัวเรือน (จากทั้งหมด 240 ครัวเรือน)
 2. ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ทุกครั้ง ร้อยละ 85
 3. ครัวเรือนเป้าหมายลดรายจ่ายครัวเรือนได้ 1,500 บาทต่อเดือน ปีละ 18,000 บาท
  (ทั้งหมด 40 ครัวเรือนx 1.500 บาท =60,000 บาทต่อเดือนปีละ720,000 บาท)
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:21 น.