stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03930
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 196,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ธนวัฒน์ สนองภักดิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 083-5500855,083-5064718
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนวัดโหนด ม.1 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.601129754139,99.91766564548place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 78,460.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 98,080.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,610.00
รวมงบประมาณ 196,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง
 1. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
 2. การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน ของชุมชนบ้านวัดโหนดด้วยทุนชุมชน
 1. มีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม 60 ครัวเรือน (ครัวเรือนทั้งหมด 183 ครัว)
 2. ครัวเรือนเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม 8 ครั้ง ร้อยละ 85
 3. กลุ่มครัวเรือนเผาถ่าน 10 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเผาถ่าน เดือนละ 2,000 บาท (รวมทั้งหมด 20,000 บาทต่อเดือน)
 4. ทุกครัวเรือนปลูกผักปลอดภัยโดยใช้เกษตรชีวภาพ (183 ครัวเรือน)
 5. มีผลิตภัณฑ์จากชุมชน 1 ชนิด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:23 น.